โครงการ British Council Research Environment Links

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ, อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข และอาจารย์ ดร.เนติยา การะเกตุ ร่วมกับ University of York สหราชอาณาจักร นำโดย Prof. Kelly Redeker, Prof. James Chong, Prof. Brett Sallach, และ Prof. Richard Friend จัดโครงการ British Council Research Environment Links ให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชนนักวิจัยและกำหนดขอบเขตกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MoU ระหว่างกัน ซึ่งนักวิจัยที่เข้าร่วมมาจากสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเคมี ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ด้านธรณีศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ด้านวนศาสตร์ และด้านศึกษาศาสตร์ เป็นต้น ณ ห้องประชุมสวนผึ้งรีสอร์ท โรงแรมสวนผึ้ง จังหวัดกาญจนบุรี