ข่าววิทยาเขตฯ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันปิยมหาราช"
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร จังหวัดปัตตานี
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Pitching prototype "สร้างธุรกิจจากแมลงไทย ไปไกลตลาดโลก"
ขอแสดงความยินกับศิษย์เก่าหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ รับรางวัล “วัฒนธรรมคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 /2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หารือความร่วมมือกับสหภาพเมียนมาร์ ด้านการศึกษาร่วมกันในอนาคต
ผลการประกวดการแต่งกายผ้าไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีรับฟังการตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี สัมภาษณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับส่วนราชการ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562
บุคลากร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
การจัดทำ “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ฉบับ พ.ศ.2563-2566”
สอบสัมภาษณ์ TCAS 2562 รอบ 4 (Admission)
ร่วมหารือแนวทางการทำความร่วมมือ (MoU) กับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature)
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี และนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนรู้
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Social Engagement)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรีครั้งที่ 2/2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัล ห้องปฏิบัติการต้นแบบวิจัยตามมาตรฐาน ESPReL โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประจำปี 2562
บุคลากร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
18 เมษายน 2562 ครบรอบ 21 ปี ก่อตั้ง ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุม ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ยกระดับสินค้านิลเมืองกาญจน์
Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมดำเนินการทำน้ำให้สะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นกำลังใจ ให้ครูณัฐ โครงการล้านเก้า เพื่อโรงพยาบาลทองผาภูมิและโรงพยาบาลสังขละบุรี
พิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
SCG ร่วมกับ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สร้างฝายชะลอน้ำ
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งมอบเงินและสิ่งของร่วมช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นที่ประสบอัคคีภัย
ทีมผู้บริหาร ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมและ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบต.ลุ่มสุ่ม ในการให้บริการน้ำประปากับชุมชน
ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลียน จาก Korea National University of Education
พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562”
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรีครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยทวาย
สื่อมวลชนสัมภาษณ์ อ.หลักสูตรธรณีศาสตร์กรณีพบหินปล่องภูเขาไฟ ที่กาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ MU -Guide รุ่นที่ 7 นายสุรเชษฐ์ แสงสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธรณีศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปี 2560 ระดับมหาวิทยาลัย
คณะ Gondwana International Conference เข้าเยี่ยมชม สวนหิน Geo-park
ผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรีประกาศนโยบายเชิงรุก ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เพื่อร่วมกัน พัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในภูมิภาคอาเซียน
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ขอเชิญคณาจารย์ประจำวิทยาเขตกาญจนบุรีสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วินิจสานันท์ อาจารย์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน กรณีประชาชนในชุมชนพบเห็ดยักษ์
ดอกไม้จันทน์ แทนใจถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
24 กันยายน วันมหิดล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"
การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแนะนำหลักสูตร ในงานแสดงผลงานนวัตกรรมและวิจัย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 6
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้บริหาร MUKA นำนักศึกษา CB สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับ SCG เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล 3 ตำบล และ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2560
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
นักศึกษาและบุคลากร ม.มหิดล จับมือนักศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ศึกษาเรียนรู้ การสร้างฝายชะลอน้ำ
งานนิทรรศการโครงการวิจัย ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 (MUKA SENIOR PROJECT EXHIBITION 2017)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาเรื่อง”บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0″
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ Yamaguchi University, Japan
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ "มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ ๙๘๙ ฝายถวายพ่อของแผ่นดิน"
ภาพกิจกรรม การจัดสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน มหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2560
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา และทุกท่าน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน