ทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์# ชื่อ-นามสกุล ปี ลำดับชั้นอัตรา
1 ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร - จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
2 ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
3 ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร - ตริตาภรณ์ช้างเผือก
4 ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร - ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร 2550 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
6 ไพพรรณ แพเจริญ 2549 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
7 ไพพรรณ แพเจริญ 2554 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
8 ไพพรรณ แพเจริญ 2560 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
9 นงนุช สังข์อยุทธ์ 2549 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
10 นงนุช สังข์อยุทธ์ 2554 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
11 นงนุช สังข์อยุทธ์ 2560 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
12 อรณัฏฐา ศุปธรรม 2549 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
13 อรณัฏฐา ศุปธรรม 2554 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
14 อรณัฏฐา ศุปธรรม 2560 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
15 ขวัญชนก จันทร์สว่าง 2550 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
16 ขวัญชนก จันทร์สว่าง 2555 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
17 วัชระ จินตโกวิท 2550 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
18 วัชระ จินตโกวิท 2555 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
19 หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์ 2550 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
20 หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์ 2555 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
21 จารุภัทร ลือชา 2551 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
22 จารุภัทร ลือชา 2556 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
23 วราภรณ์ ตรีพรหม 2551 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
24 วราภรณ์ ตรีพรหม 2556 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
25 จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ 2553 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
26 จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ 2558 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
27 สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ 2553 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
28 สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ 2559 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
29 อำนาจ เจรีรัตน์ 2553 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
30 อำนาจ เจรีรัตน์ 2558 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
31 รณชัย ยอดดำเนิน 2554 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
32 รณชัย ยอดดำเนิน 2560 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
33 รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ 2554 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
34 รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ 2560 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
35 สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ 2558 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
36 เสน่ห์ จิตต์กลาง 2558 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
37 ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ 2558 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
38 จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ 2558 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
39 ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ 2558 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
40 ชลธิรา แสงศิริ 2558 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
41 ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ 2558 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
42 เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย 2559 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
43 จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค 2559 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
44 จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค 2560 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
45 ปรัชญา เตวิยะ 2559 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
46 ปรัชญา เตวิยะ 2560 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
47 สุภัทรา ชื่นชอบ 2559 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
48 เฉลิมพล ศรีทอง 2560 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
49 ชลลดา เลาะฟอ 2560 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
50 พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ 2560 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
51 เรณู เย็นเกษ 2560 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
52 ทรงคุณ บุญชัยสุข 2560 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
53 ดวงสมร มะโนวรรณ 2560 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
54 กฤษณ์ ขาวบาง - เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
55 กฤษณ์ ขาวบาง - เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
56 กฤษณ์ ขาวบาง - จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
57 กฤษณ์ ขาวบาง - จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
58 กฤษณ์ ขาวบาง - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
59 กฤษณ์ ขาวบาง 2552 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
60 น้องนุช สมมาต - เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
61 น้องนุช สมมาต - เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
62 น้องนุช สมมาต - จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
63 น้องนุช สมมาต - จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
64 น้องนุช สมมาต - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
65 น้องนุช สมมาต - ตริตาภรณ์ช้างเผือก
66 น้องนุช สมมาต 2554 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
67 ธนิต จรัสฉัตรแก้ว - เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
68 ธนิต จรัสฉัตรแก้ว - เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
69 ธนิต จรัสฉัตรแก้ว - จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
70 ธนิต จรัสฉัตรแก้ว - จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
71 ธนิต จรัสฉัตรแก้ว - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
72 ธนิต จรัสฉัตรแก้ว 2547 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
73 สมยศ นิลเขียว 2549 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
74 สมยศ นิลเขียว 2554 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
75 สมยศ นิลเขียว 2560 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
76 นรเศรษฐ์ สุทธิธรรม 2549 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
77 นรเศรษฐ์ สุทธิธรรม 2554 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
78 นรเศรษฐ์ สุทธิธรรม 2560 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
79 นายวิชิต สุขกรม 2551 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
80 นายวิชิต สุขกรม 2556 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
81 นายวิชิต สุขกรม 2560 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
82 ปิยพรรณ อำไพวิทย์ 2551 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
83 ปิยพรรณ อำไพวิทย์ 2556 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
84 ปิยพรรณ อำไพวิทย์ 2560 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
85 ชนิดา สู้ภัยพาล 2551 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
86 ชนิดา สู้ภัยพาล 2556 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
87 เมธี วิบูลย์เขียว 2552 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
88 เมธี วิบูลย์เขียว 2558 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
89 กาญจนาถ เสาวกุล 2552 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
90 กาญจนาถ เสาวกุล 2558 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
91 อัมพา เอกจิตต์ 2552 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
92 อัมพา เอกจิตต์ 2558 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
93 อัมพา เอกจิตต์ 2560 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
94 นิรันดร์ เพียงลิ้ม 2553 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
95 นิรันดร์ เพียงลิ้ม 2559 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
96 นิรันดร์ เพียงลิ้ม 2560 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
97 มนันยา หนูขาว 2554 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
98 มนันยา หนูขาว 2560 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
99 วันวิวัฒน์ นามศร 2554 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
100 วันวิวัฒน์ นามศร 2560 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
101 นิภา บุญเสาร์ 2554 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
102 นิภา บุญเสาร์ 2560 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
103 สุภัทร ประสพศิลป์ 2555 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
104 ธราธร เอกจิตต์ 2555 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
105 ลานทิพย์ หินอ่อน 2555 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
106 นิสากร แข็งงาน 2555 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
107 นิสากร แข็งงาน 2560 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
108 ชรินทร์ทิพทย์ ทองกราน 2556 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
109 อทิตยา ยอดดำเนิน 2558 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
110 สุรณีย์ แสนยุติธรรม 2558 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
111 กาญจนา สุรีย์พิศาล 2559 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
112 เจนจิรา สระทองยุ้ง 2559 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
113 รุชดา สิทธิสังข์ 2559 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
114 รุชดา สิทธิสังข์ 2560 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
115 กรรณิการ์ ภาสดา 2559 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
116 มนัสนันท์ คงมา 2559 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
117 ภวินท์ธนา เจริญบุญ 2559 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
118 สร้อยฟ้า เจริญสุข 2560 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
119 มณีรัตน์ รุมสำโรง 2560 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
120 ปิยะธิดา แสงทอง 2560 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
121 มนต์ชัย พุ่มแก้ว 2560 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
122 บุรินทร์ แสงสุข 2560 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
123 กุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ 2560 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานทรัพยากรบุคคลและบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034)585-059-65 ต่อ 1115