การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมเครือข่าย ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย Thai Network for Disaster Resilience (TNDR)

วันที่ 9 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมบริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ให้การต้อนรับ ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience) หรือ TNDR พร้อมคณะ ในการประชุมความร่วมมือกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายร่วมกัน ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience; NDR) ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย (Thai Disaster Preparedness Foundation: TDPF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การบูรณาการข้ามศาสตร์ การสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติให้กับประเทศไทย ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี