คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี

ชื่อ-นามสกุล / หน่วยงาน ตำแหน่ง
1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รองประธานกรรมการ
3. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กรรมการ
4. คณบดีคณะสัตวแพทย์ กรรมการ
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
6. ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
7. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
8. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ
9. นายมีชัย วีระไวทยะ กรรมการ
10. นายสมภพ ธีระสานต์ กรรมการ
11. ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
12. ประธานหอการค้า จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร กรรมการ
14. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ
15. หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ผู้ช่วยเลขานการ
16. นางสาวปุณณดา อำพันธ์ทอง ผู้ช่วยเลขานุการ