คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี

ชื่อ-นามสกุล / หน่วยงาน ตำแหน่ง
1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รองประธานกรรมการ
3. ดร.โชค บูลกุล (กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล) กรรมการ
4. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล) กรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
6. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
7. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
10. อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
11. นายสมภพ ธีระสานต์ กรรมการ
12. คุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ กรรมการ
13. นายบุญชู วิวัฒนาทร กรรมการ
14. คุณปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง กรรมการ
15. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กรรมการ
16. คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ กรรมการ
17. นางสาวณัฐรินทร์ พงษ์วิทยภานุ กรรมการ
18. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ
19. นายนิรันดร์ เพียงลิ้ม ฝ่ายเลขานุการ
20. นางสาวมนันยา หนูขาว ฝ่ายเลขานุการ
21. นางสาวศิริลักษณ์ ใจกำแหง ฝ่ายเลขานุการ