คณะกรรมการประจำวิทยาเขตกาญจนบุรี

ชื่อ-นามสกุล / หน่วยงาน ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ (รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี) ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี) รองประธาน
3. อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ (หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ) กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาเขตกาญจนบุรี) กรรมการ
5. อาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ (ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาฯ) กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข (ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาฯ) กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค (ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี) กรรมการ
8. นายธราธร เอกจิตต์ (ผู้แทนหัวหน้างานฯ) กรรมการ
9. นายนิรันดร์ เพียงลิ้ม (ผู้แทนหัวหน้างานฯ) กรรมการและเลขานุการ