คณะกรรมการประจำวิทยาเขตกาญจนบุรี

ชื่อ-นามสกุล / หน่วยงาน ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี) ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กรรมการ
3. อาจารย์อำนาจ เจรีรัตน์ (หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ) กรรมการ
4. นางสาวปิยพรรณ อำไพวิทย์ (หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี) กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ จินตโกวิท กรรมการ
6. อาจารย์อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์ กรรมการ