คณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ชื่อ-นามสกุล / หน่วยงาน ตำแหน่ง
1. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค ประธานสภาอาจารย์
2. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ รองประธานสภาอาจารย์
3. อาจารย์เพ็ญศิริ ประชากิตติกุล กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.เรณู เย็นเกษ กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.พัชชาวี นวลขาว กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี กรรมการ
7. อาจารย์ยลมาศ จีระสันติกุล กรรมการ
8. ผศ.ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ กรรมการและเลขาธิการ
11. หัวหน้างานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชาหรือผู้แทน เลขานุการสภาอาจารย์