คณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ชื่อ-นามสกุล / หน่วยงาน ตำแหน่ง
1. อาจารย์พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ ประธานสภาอาจารย์
2. อาจารย์สุธาทิพย์ สินยัง รองประธานสภาอาจารย์
3. อาจารย์เนติยา การะเกตุ กรรมการ
4. อาจารย์ทรงคุณ บุญชัยสุข กรรมการ
5. อาจารย์พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา กรรมการ
6. อาจารย์เรณู เย็นเกษ กรรมการ
7. อาจารย์ธิติ ตุลยาทิตย์ กรรมการ
8. อาจารย์เจษฎา แพนาค กรรมการ
9. อาจารย์สุภัทรา ชื่นชอบ เลขาธิการและกรรมการ