ติดตามประกาศมหาวิทยาลัย/แถลงการณ์ COVID-19

INFOGRAPHIC/CLIPS COVID-19

ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การเปิดใช้อาคารหรือสถานที่ และการปฏิบัติงานในพื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดใช้พื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ในการเข้ามาพื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ของนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019