ดาวน์โหลดเอกสาร


รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • ชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
 • ชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การเกษตร)
 • ชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
 • ชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
 • ชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการอาหาร)
 • ชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ธรณีศาสตร์)
 • ชั้นปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)
 • ชั้นปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) | (Excel)