สหกิจศึกษาและฝึกงาน

สหกิจศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ที่มา : สมาคมสหกิจศึกษาไทย)

ฝึกงาน หมายถึง  เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิตหรือภาคบริการหลังจากผู้เรียน ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดปฏิบัติเบื้องต้น (ที่มา : http://data.bcbat.ac.th/DVE/pages/training.html)

ข้อควรปฏิบัติ

  1. นักศึกษาต้องแจ้งความประสงค์ตั้งแต่เขียนใบคำร้องว่าประสงค์เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนภายหลังได้ กรณีที่นักศึกษาประสงค์จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครสหกิจศึกษา
  2. ไม่สามารถเปลี่ยนสถานประกอบการได้ ถ้าสถานประกอบการตอบรับแล้ว ยกเว้น กรณีที่สถานประกอบการตอบปฏิเสธ
  3. หลังจากยื่นใบคำร้องหรือในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่สามารถขอเลื่อนหรือขยายระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือปฏิบัติสหกิจศึกษาได้
  4. นักศึกษาที่ประสงค์จะปฏิบัติสหกิจศึกษาต้องแนบเอกสารแสดงผลการเรียนมาพร้อมกับใบคำร้อง
  5. ใช้คำพูดที่สุภาพ มีมารยาทในการติดต่อกับสถานประกอบการ
  6. สอบถามข้อมูลกับสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวนิละชา ปรางค์จันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์: 034 585060 - 65 ต่อ 2210