นักศึกษาวิชาทหาร

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พศ 2497 มาตรา 7 บัญญัติว่า ชายที่มีสัญญาติเป็นไทย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน นักเรียน นักศึกษา เป็นชายมีสัญชาติไทย เลือกรับราชการทหาร ด้วยการเป็นกำลังสำรอง หรือ เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร เมื่ออายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ ดังนี้

1. การเรียนและฝึกวิชาทหาร (รด.)
สถานศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยมหิดล นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะเรียนและฝึกวิชาทหาร ณ สถานศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท สมัครชั้นปีที่ 1 /เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น สามารถขอรับใบสมัครและใบรายงานตัวได้ที่งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ภายในระยะเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (ประมาณเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ของปีที่เข้าศึกษา)

2. ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารเมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการเรียนและฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ 3 มีอายุครบ 21-25 ปี ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท นักศึกษาที่มีอายุครบ 21 ปี (นับตาม พศ เกิด) ให้ดำเนินการยื่นหลักฐานขอผ่อนผันให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีที่จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก ณ งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมหลักฐานที่ลงนามกำกับสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ชุด ดังนี้
  • สำเนาใบสำคัญ สด.9
  • สำเนาใบสำคัญ สด.35
  • หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัตรนักศึกษา

3. ขอผ่อนผันการเรียกพล
ให้นักศึกษา ที่จบการเรียนและฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันการเรียกพล เพื่อตรวจสภาพ ฝึกวิชาทหาร ทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพล ได้ ณ งานการศึกษา ต้นสังกัด พร้อมหลักฐานที่รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด ดังนี้
  • สำเนาใบสำคัญ สด.8
  • สำเนาบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา
  • หมายเรียกพล (กรณีได้รับหมายเรียกให้เข้าฝึก)