แผนการศึกษา-บัญชีบัณฑิต

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
MUGE 100 General Education for Human Development 0 0 0 - - -
LATH 100* Arts of Using Thai Language in Communication 3 2 1 - - -
LAEN xxx English Level x 3 2 1 - - -
SHSS 108 Thai Legal System 2 2 0 - - -
KAAC 251 Intermediate Accounting 1 3 3 0 KAAC101 download download
KACM 142 Principles of Marketing 3 3 0 - - download
KAAC 141 Introduction to Information Technology 3 3 0 - - download
SCGE 141 Integrative Science 3 3 0 - - -
XXX xxx รายวิชากลุ่มสุขภาพและนันทนาการ 1 x x      
รวม 21 19 1      

*เฉพาะ รายวิชา MUGE 100 และ LATH 100 เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอน ต่อเนื่องทั้ง 2 ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KACM 342 Business Ethics (A.Yolamas) 2 2 0 - download download
KAEN 241 Com. Business Eng. I 3 3 0 - download -
KAAC 222 Macroeconomics (A.Pailin) 3 3 0 - download download
KACM 331 Business Statistics 3 3 0 SCMA170 - -
KAMG 202 Human Resources Management (A.Akadet) 3 3 0 KACM141 - -
KAAC 253 Cost Accounting I (A.Adisak) 3 3 0 - download download
KAAC 351 Adv. Acct. I (A.Manop) 3 3 0 - - download
รวม 20 20 0      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAAC 451 Advanced Accounting II A.Prayoon 3 3 0 KAAC251/KAAC252 - -
KAEN 343 Correspon. & Writing 3 3 0 KAEN241/KAEN342 - download
KAAC 453 Auditing and Assurance A.Wittaya 3 3 0 KAAC251/KAAC252 KAAC352/KAAC452 - download
KAAC 354 Taxation II (A.Nongnipa) 3 3 0 KAAC101/KAAC311 download download
KAAC 482 Software Packaging (A.Teerasak) 3 3 0 KAAC251/KAAC252 - download
รวม 15 15 0      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAAC xxx วิชาเฉพาะเลือก 3 3 0 - - -
KAAC xxx วิชาเฉพาะเลือก 3 3 0 - - -
XXXX xxx วิชาเลือกเสรี 3 3 0 -
รวม 9 9 0      
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาสอบบัญชี (CPA)
KAAC 465 Forensic Accounting 3 3 0 KAAC 453 - -
KAAC 464 Seminar in Financial Accounting 3 3 0 KAAC 455 download -
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาบัญชีบริหาร(MGT)
KAAC 471 Seminar in Managerial Accounting 3 3 0 KAAC 351 download -
KAAC 475 Controllership 3 3 0 KAAC 353 download -
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS)
KAAC 484 IS Audit and Control 3 3 0 KAAC352/KAAC353/KAAC453 - download
KAAC 485 AIS Analysis and Design 3 3 0 KAAC 353 - download