แผนการศึกษา-วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การเกษตร)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
MUGE 100 General Education for Human Development 3 2 1 - - -
LATH 100* Arts of Using Thai Language in Communication 3 2 1 - - -
LAEN 104-106 English Level 2-4 3 2 1 - - -
KAAG 102 Mathematics for Agricultural Science 4 0 4 - - -
SCBI 125 General Biology II 3 3 0 - - -
SCBI 104 Biology Laboratory II 1 0 1 - - -
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป (ตามประกาศมหาวิทยาลัย) 3 x x      
XXX xxx รายวิชากลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 3 x x      
รวม 17 5 6      

*เฉพาะ รายวิชา MUGE 100 และ LATH 100 เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอน ต่อเนื่องทั้ง 2 ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การเกษตร)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAID 243 English for Research 3 3 0 LAEN 103/LAEN 104 - -
KAID 270 Introduction to Statistics 2 2 0 - - -
KAAG 204 Organics and Biochemistry for Agricultural Science 4 3 1 SCCH 103/SCCH 118 download -
KAAG 223 Science and Technology of Economic 3 2 1 - - -
KAAG 262 Field Trip for Agricultural Science 1 0 1 - download download
KAAG 317 Industrial Crop Science for Energy 2 2 0 - - -
KAAG xxx วิชาเอกเลือก 3 x x
รวม 18 12 3      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การเกษตร)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAAG 316 Principles in Plant Propagation 2 1 1 - - -
KAAG 315 Plant Breeding 3 2 1 - - -
KAGE 101 Interdisciplinary for Sustainabel Dev. 3 3 0 - - -
KAAG 344 Postharvest Technology 2 2 0 - download download
KAAG 345 Alcohol and Biodiesel Production technology 3 2 1 - - -
KAAG 351 Principles of Integrated Pest Management 3 3 0 - - -
KAAG 362 Practical Study of Agricultural Science for Plant Production 2 1 0 1 - - -
KAAG 371 Seminar 1 1 0 1 - download download
รวม 18 14 4      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การเกษตร) Senior Project

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAAG 464 Training 0 0 0 -
KAAG 471 Senior Project 0 0 0 -
KAAG 473 Seminar 2 0 0 0 -
KAAG xxx วิชาเอกเลือก 3 x x -
KAAG xxx วิชาเอกเลือกเสรี 3 x x -
รวม 6 0 0      

รายวิชา KAAG 464/ KAAG 471 / KAAG 473 เป็นรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน ต่อเนื่องทั้ง 2 ภาคการศึกษา แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในภาคการศึกษาปลาย (ชำระค่าธรรมเนียมเพียงภาคต้นเท่านั้น)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การเกษตร) สหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAAG 465 Cooperative Education 0 0 6 -
KAAG xxx วิชาเอกเลือก 3 x x -
KAAG xxx วิชาเอกเลือกเสรี 3 x x -
รวม 6 0 0      

รายวิชา KAAG 465 เป็นรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน ต่อเนื่องทั้ง 2 ภาคการศึกษา แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในภาคการศึกษาปลาย (ชำระค่าธรรมเนียมเพียงภาคต้นเท่านั้น)