แผนการศึกษา-บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
MUGE 100 General Education for Human Development 0 0 0 - - -
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication 0 0 0 - - -
LAEN xxx English Level x 3 2 1 - - -
KABM 100 Principles of Accounting 3 3 0 - - -
KABM 141 Principles of Marketing 3 3 0 - - -
XXX xxx รายวิชากลุ่มสุขภาพและนันทนาการ 2 1 1      
รวม 11 9 2      

*เฉพาะ รายวิชา MUGE 100 และ LATH 100 เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอน ต่อเนื่องทั้ง 2 ภาคการศึกษา ภาคปลายต้องลงทะเบียน 2 รายวิชานี้ด้วย แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม (ชำระค่าธรรมเนียมเพียงภาคต้นเท่านั้น)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KABM 201 Managerial Accounting 3 3 0 KABM 100 - -
KABM 220 Managerial Economics 3 3 0 - - -
KABM 243 Operation Management 3 3 0 - download -
KABA 253 Human Capital Management 3 3 0 KABM 140/KABM141 download download
KABA 254 Management information System 3 3 0 KABM 140 - -
KABA 255 Project Management 3 3 0 - download -
KABA xxx วิชาชีพเลือก 1 3 3 0      
รวม 21 21 0      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) สหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KACM 341 Business Research 3 3 0 KACM 331 - -
KACM 342 Business Statistics 3 3 0 - - -
KAMG 304 Strategic Management 3 3 0 KACM141/KACM142/KACM241/KAMG242 - -
KAMG 305 Business English 3 3 0 LAEN 103-104 - -
KAMG xxx วิชาชีพเลือก 3* 3 3 0 x
รวม 15 15 0      
รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือก
KAMG 332 Marketing for hotel and Touerism Management 3 3 0 KAMG231 - -
KAMG 342 Electronic Commerce 3 3 0 KACM142/KAMG241 - -

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KACM 341 Business Research 3 3 0 KACM 331 - -
KACM 342 Business Statistics 3 3 0 - - -
KAMG 304 Strategic Management 3 3 0 KACM141/KACM142/KACM241/KAMG242 - -
KAMG 305 Business English 3 3 0 LAEN 103-104 - -
KAMG xxx วิชาชีพเลือก 3* 3 3 0 x
รวม 15 15 0      
รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือก
KAMG 332 Marketing for hotel and Touerism Management 3 3 0 KAMG231 - -
KAMG 342 Electronic Commerce 3 3 0 KACM142/KAMG241 - -

ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) สหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAMG 401 Seminar in Management 3 3 0 - - -
KAMG XXX วิชาชีพเลือก 4 3 3 0 - - -
XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 - - -
XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 - - -
รวม 12 12 0      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) ฝึกประสบการณ์อาชีพ

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAMG 401 Siminar in Management 3 3 0 - - -
KAMG xxx วิชาชีพเลือก 6 3 3 0 - - -
KAMG xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 - - -
KAMG xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 - - -
รวม 9 6 9