แผนการศึกษา-วิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
LAEN 104-106 English Level 2-4 3 2 1 - - -
SHSS 161 Policy and Planning 2 2 0 - - -
SCBI 104 Biology Laboratory II 1 0 1 - - -
SCBI 125 General Biology II 3 3 0 - - -
SCCH 104 General Chemistry II 3 3 0 - - -
SCPY 110 General Physics Laboratory 1 0 1 - - -
SCPY 168 Physics for Applied Science II 3 3 0 - - -
KACB 101 Introduction to Conservation Biology 2 2 0 - - download
MUGE 100* Genaral Education for Human Development 0 0 0      
LATH 100* Arts of Using Thai Language in Communication 0 0 0      
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป (ตามประกาศมหาวิทยาลัย) 2 x x      
รวม 20 15 3      

*เฉพาะรายวิชา MUGE 100 และ LATH 100 เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องทั้ง 2 ภาคการศึกษา ภาคปลายต้องลงทะเบียน 2 รายวิชานี้ด้วย แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม (ชำระค่าธรรมเนียมเพียงภาคต้นเท่านั้น)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAID 200 Basic Biochemisty 3 3 0 KAID201 download download
KAID 201 Basic Biochemistry Laboratory 1 0 1 CO=KAID200 download download
KAID 243 English for Reseatch 3 3 0 - - -
KACB 207 Ecology 3 3 0 SCBI124/SCBI125 download download
KACB 208 Ecology Laboratory 1 0 1 P=SCBI102/SCBI104,CO=KACB207 download download
KACB 215 Zoology 3 3 0 SCBI124/SCBI125 download download
KACB 216 Zoology Laboratory 1 0 1 P=SCBI102/SCBI104,CO=KACB215 download download
KACB 222 Ordinary Diffential Eautions in Biological Studies 2 2 0 - - -
XXXX xxx Free Electives* 3 x x -    
รวม 20 14 3      
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
KACB 221 Basic Field Techniques for Biodiversity Survey 1 0 1 KACB207/KACB208 - -

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) หลักสูตรปรับปรุง 2561

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KACB 301 Principles of Conservation Bilogy 3 3 0 KACB101/KACB207 - -
KACB 308 Basic Cell and Molecular Biology 3 3 0 KACB209 download download
KACB 309 Basic Cell and Molecular Biology Laboratory 1 0 1 P=SCBI102/SCBI104/KAID201,CO=KACB308 - download
KACB 318 Biodiversity and Systematics 2 2 0 KACB315 - -
KACB 320 Biostatistics Laboratory 1 0 1 KACB319 download -
KACB xxx Electives 3 x x      
XXXX xxx Free Electives 3 x x  
รวม 16 8 2      
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563            
KACB 321 Field Experience in Ecological Research for Conservation 1 0 1 KACB221 - -
KACB 399* Biostatistics Laboratory 3 0 3 KACB301 - -
*นักศึกษาสามารถเลือก เรียน/ไม่เรียน รายวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) และรายวิชาเลือกเสรีตามแผนการศึกษาก็ได้

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KACB 492 Seminar in Conservation Biology II 1 0 1 - download download
KACB 496* Project in Conservation Biology* 0 0 0 - - -
KACB xxx Electives 3 x x  
XXXX xxx Free Electives 3 x x  
รวม 7 x 1+x      

*KACB 496 เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องทั้ง 2 ภาคเรียน ภาคปลายต้องลงทะเบียนแต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอีก