แผนการศึกษา-วิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
MUGE 100* Genaral Education for Human Development 0 0 0 - - -
LATH 100* Arts of Using Thai Language in Communication 0 0 0 - - -
LAEN 104-106 English Level 2-4 3 2 1 - - -
SHSS 161 Policy and Planning 2 2 0 - - -
SCBI 104 Biology Laboratory II 1 0 0 - - -
SCBI 125 Genaral Biology II 3 3 0 - - -
SCCH 104 General Chemistry II 3 3 0 - - -
SCPY 110 Genaral Physics Laboratory 1 0 1 - - -
SCPY 168 Physics for Applied Science II 3 3 0 - - -
KACB 101 Introduction to Conservation Biology 2 2 0 - - -
XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป (ดูรายละเอียด้านล่าง) 2 x x      
รวม 20 15 3      

*เฉพาะรายวิชา MUGE 100 และ LATH 100 เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องทั้ง 2 ภาคการศึกษา ภาคปลายต้องลงทะเบียน 2 รายวิชานี้ด้วย แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม (ชำระค่าธรรมเนียมเพียงภาคต้นเท่านั้น)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAID 200 Basic Biochemistry 3 3 0 KAID 220/KAID 221 - -
KAID 201 Basic Biochemistry Laboratory 1 0 1 P=KAID 220/KAID 221 CO=KAID 200 - -
KAID 243 English for Research 3 3 0 - - -
KACB 207 Ecology 3 3 0 SCBI 124/SCBI 125 - -
KACB 208 Ecology Laboratory 1 0 1 "P=SCBI 102/SCBI 104 CO=KACB 207" - -
KACB 215 Zoology 3 3 0 SCBI 124/SCBI 125 - -
KACB 216 Zoology Labrotory 1 0 1 "P=SCBI 102/SCBI 104 CO=KACB 216" - -
KACB 222 Ordinary Diffenrential Equations in Biological Studies 2 2 0 - - -
รวม 17 14 3      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KACB 301 Principles of Conservation Biology 3 3 0 KACB201/KACB311 - -
KACB 302 "Field Techniques in Ecology and Conservation Biology II Conservation Biology II" 1 0 1 KACB201/KACB202 - -
KACB 314 Biostatistics 3 3 0 KAID 209 - -
KACB 315 Principles of Evolution 3 3 0 KACB 303 - -
KACB 304 Basic Cell and Molecular Biology 4 3 1 KACB 303 - -
KACB xxx Electives 3 x x x
XXXX xxx Free Electives 3 x x x
รวม 20 12+x 2+x      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KACB 492 Seminar in Conservation Biology II 1 0 1 - - -
KACB 496* Project in Conservation Biology* 0 0 0 - - -
KACB xxx Electives 3 x x -
XXXX xxx Free Electives 3 x x -
รวม 7 x 1+x      

*KACB 496 เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องทั้ง 2 ภาคเรียน ภาคปลายต้องลงทะเบียนแต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอีก