แผนการศึกษา-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) (ปรับปรุง 2562)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
SCCH 113 Genaral Chemistry 3 3 0 - - -
SCCH 118 Chemistry Laboratory 1 0 1 SCCH 113 - -
SCPY 152 General Physics II 3 3 0 SCPY 151 - -
SCPY 165 Ordinary Differential Equations 3 3 0 SCMA 115 - -
SCPY 120 Physics Laboratory 1 1 1 SCPY 152 - -
KAED 121 Engineering Materials 3 3 0 - - -
LAEN 103 - 106 English Level 1-4 3 2 1 - - -
LATH 100* Arts of Using Thai Language in Communication 3 2 1 - - -
MUGE 100 General Education for Human Development 3 3 0 -    
รวม 23 19 4      

*เฉพาะรายวิชา MUGE 100 และ LATH 100 เป็นรายวิชาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอน ต่อเนื่องทั้ง 2 ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAED 207 ฺBiology for Environmental Engineering 3 3 0 - - -
KAED 208 Strength of Materials 3 3 0 KAED 202 - -
KAED 209 Survey for Environmental Engineering and Disaster Management 3 2 1 - - -
KAED 210 Hydraulic 3 3 0 - - -
KAED 211 Hydraulic Laboratory 1 0 1 KAED 210 - -
KAID 208 Probability and Applied Statistics 3 3 0 - - ->
KAED 200 Engineering Mathematics 3 3 0 SCMA 165 - -
รวม 22 20 2      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAED 313 Biological Unit Proicesses 3 3 0 KAED207/KAED312 <- -
KAED 314 Environmental Engineering Laboratory 1 0 1 KAED312/KAED313 - -
KAED 340 Design of Air Pollution Contral System 3 3 0 - - -
KAED 331 Hazardous Waste Management 3 3 0 KAED330 - -
KAED 373 Contral of Floods and Droughts 3 3 0 KAED 372 - -
KAED 375 Geo-Informatics for Environmental and Disaster Management 3 2 1 - - -
รวม 16 14 2      
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562/td>
KAED 392 Engineering Training 0 0 0 - - -

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) สหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAED 313 Biological Unit Proicesses 3 3 0 KAED207/KAED312 <- -
KAED 314 Environmental Engineering Laboratory 1 0 1 KAED312/KAED313 - -
KAED 340 Design of Air Pollution Contral System 3 3 0 - - -
KAED 331 Hazardous Waste Management 3 3 0 KAED330 - -
KAED 373 Contral of Floods and Droughts 3 3 0 KAED 372 - -
KAED 375 Geo-Informatics for Environmental and Disaster Management 3 2 1 - - -
รวม 16 14/td> 2      
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562/td>
KAED 494 Pre-Cooperative Education 0 0 0 - - -

สำหรับนักศึกษาแผนโครงการสหกิจศึกษา สามารถเลือกลงทะเบียนวิชา KAED494 ในปี 3 เทอมปลาย/หรือปี 4 เทอมต้น (ควรปรึกษา อ.ที่ปรึกษา)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAED 491 Engineering Project 2 0 2 ความเห็นชอบ อ.ที่ปรึกษา - -
KAED xxx วิชาเฉพาะเลือก 3 3 0 - - -
XXXX xxx วิชาเลือกเสรี 3 3 0 - - -
รวม 8 6 2      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) สหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAED 491 Engineering Project/td> 2 0 2 ความเห็นชอบ อ.ที่ปรึกษา - -
KAED 495 Cooperative Education 6 0 6 KAED 494 - -
รวม 8 0 8