แผนการศึกษา-รายวิชาเลือกและเลือกเสรี

รายวิชาเลือกและเลือกเสรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ลำดับ ชื่อวิชา/รหัสวิชา หน่วยกิต วิชาที่ต้องศึกษาก่อน Section กลุ่ม เปิดในหมวด จำนวน  วันที่สอน เวลา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ มคอ.3 ประมวลรายวิชา
Prerequisite นศ. วิชาเลือก เลือกเสรี (คน)
1 KAED 460 Renewable Energy 3(3-0) ไม่มี 1 ED 2-4 ü ü 20 จันทร์ 13.00-16.00 อ. วีรวุฒิ ชัยวัฒน์    
2 KA 2- 4 (ทุกสาขา)   ü 20
2 KAAG 414 Hydroponic  3(2-1) ไม่มี 1 AG4 ü ü 16 10.00-16.00 ผศ.ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ    
3 KABA 270 Introduction to Tourism Industry 3(3-0) ไม่มี 1 BA  2 ü   51 อังคาร 09.00-12.00 อ. ภวินท์ธนา เจริญบุญ    
2 KA 2- 4 (ทุกสาขา)   ü 20
4 KAMG 433 Eng for Tourism and  Service Industry 3(3-0) LAEN103/LAEN104 1 BA  4 ü   40 13.00-16.00 อ.ดร. นิธิมา สุทะพินท์    
5 KAAG 342 Natural Products and Their Application 3(2-1) KAID216 1 KA 2-4 ทุกสาขา ü ü 40 10.00-12.00 ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท    
6 KAAG212 Ornamental Plant 3(2-1) ไม่มี 1 KA 2-4 ทุกสาขา ü ü 20 10.00-12.00 อ.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร    
7 KAGS456 Environmental Geophysics 3(3-0) KAGS351 1 GS4 ü   ไม่ระบุ 13.30-16.30      
8 KAAG 483  Agricultural Biotechnology 3 (3-0) ไม่มี 1 KA 2-4 ทุกสาขา ü ü 20 9:30 – 12:30 ผศ.ดร.สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์    
9 KAMG342 Electronic Commerce 3(3-0) ไม่มี 1 BA3 ü   ไม่ระบุ พุธ 09.00-12.00      
10 KAMG332 Marketing for Hotel and Tourism Management 3(3-0) KAMG231 1 BA3 ü   ไม่ระบุ 09.00-12.00      
11 KAMG 443 International Marketing Strategy  3(3-0) KACM141/KACM142 1 BA4 ü   ไม่ระบุ 09.00-12.00      
12 KAFT281 Logistics and Supply Chain Manangement 3(3-0) ไม่มี 2 FT2   ü 32 09.00-12.00      
13 KAGS455 Petroleum Geophysics 3(3-0) KAGS351 1 GS4 ü   ไม่ระบุ 09.00-12.00      
14 KAAG 303 Agricultural Machinery 3(2-1) ไม่มี 1 AG4 ü ü 20 08.00-13.00 อ.ชลธิรา แสงศิริ    
  2 KA 3- 4 (ทุกสาขา)   ü 5  
15 KACB325 Animal Behavior 3(2-1) KACB214   CB3-4 ü   >5 พฤหัสบดี 09.30-16.00      
16 KACB438 Environmental Management 3(3-0)     CB3-4 ü   >5 13.00-16.00      
17 KACB414 Restoration Ecology 3(3-0) KACB301 1 CB4 ü   >5 13.00-16.00 อ.พรวิวรรณ โพธาสินธุ์    
18 KAGS 321 Quaternary Geology 2(2-0) KAGS225 1 GS3 ü   ไม่ระบุ 13.30-15.30      
19 KAID 240 English for Organizatioal Communication 3(3-0) English Level
(2หรือ4)
1 KA 2- 4
(ทุกสาขา-ยกเว้น
BAทุกชั้นปี,
ACทุกชั้นปี,
และ AGรหัส61เป็นต้นไป)
  ü 30 09.00-12.00 อ.ศิญาณี เศวตศิริ    
20 KAFT 478  Food sanitationand hygeine 3(3-0) ไม่มี 1 FT3 ü   20 ศุกร์ 13.00-16.00 ดร. จารุภัทร ลือชา    
    1 (KA 2-4)ทุกสาขา    ü 10
21 KAFT 463 Meat and Fishery product technology 3(3-0) ไม่มี 1 FT3 ü   20 13.00-16.00 ดร. เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย    
    2 KA 2- 4 (ทุกสาขา)   ü 10
22 KAAG482 Agribusiness 3(3-0) ไม่มี 1 AG 2-4 ü ü 30 09.00-12.00 อ.ธนากร เที่ยงน้อย    
2 KA 2- 4 (ทุกสาขา)   ü 35
23 KAAG 383 Computer for Agricultural Science 3(2-1) ไม่มี 1 AG 3-4 ü ü 15 10.00-16.00 อ.ชลธิรา แสงศิริ    
24 KACB420 General Entomology 3(2-1) SCBI124, SCBI102 1 CB 3-4   ü 7 Lect. 09.30-11.30 อ.เสน่ห์ จิตต์กลาง    
2  AG 3-4 3 Lab. 13.00-16.00
25 KACB327 Environmental Pollution 3(3-0) ไม่มี 1 CB 3-4 ü   20 13.00-16.00 อ.สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย    
26 KACB439 Scientific Media 3(2-1) ไม่มี 1 CB 3-4   ü 25 Lect. 09.30-11.30      
2 KA 2-4 ทุกสาขา   5 Lab. 13.00-16.00
27 KACB441 Ecotourism planning & managements     1 CB 3-4 ü   20 09.00-12.00      
28 KAGS 484 Basin Analysis   3(3-0) KAGS225 1 GS4 ü ü ไม่ระบุ เสาร์ 09.00-12.00      
29 KAGE101 Interdisciplinary for Sustainabel Dev.
(เรียน จำนวน 2 วัน คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์)
3(3-0) ไม่มี 1 KA 2- 4 (ทุกสาขา)   ü 40 *เสาร์* 09.00-16.00 อ.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค    
*อาทิตย์* 09.00-16.00