แผนการศึกษา-รายวิชาเลือกและเลือกเสรี

รายวิชาเลือกและเลือกเสรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 คลิกเพื่อดาวน์โหลด excle

หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาที่ต้องศึกษาก่อน section กลุ่ม หมวดวิชา ตารางสอน จำนวนที่เปิดรับ มคอ.3 ประมวลรายวิชา
Prerequisite นักศึกษา วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี คน
AG KAAG486 Agribusiness (เล่มปรับปรุง 2561) เล่มใหม่ 3(3-0) ไม่มี 1 AG2-3 ตามตารางสอน AG และประมวลรายวิชา   download
KAAG482 Agribusiness (เล่มปรับปรุง 2556) เล่มเก่า 3(3-0) ไม่มี 1 AG4   - -
KAAG282 Thai Agricultural Wisdom (เล่มปรับปรุง 2561) เล่มใหม่ 3(2-1) ไม่มี 1 AG2-3     download
KAAG281 Thai Agricultural Wisdom (เล่มปรับปรุง 2556) เล่มเก่า 3(2-1) ไม่มี 1 AG4   download
KAAG414 Soilless Culture Technology (เล่มปรับปรุง 2556) เล่มเก่า 3(2-1) ไม่มี 1 AG4  
KAAG412 Pomology and Orchard Management (เล่มปรับปรุง 2556) เล่มเก่า 3(2-1) ไม่มี 1 AG4  
KAAG481 Economically Useful Insect Management (เล่มปรับปรุง 2556) เล่มเก่า 3(2-1) ไม่มี 1 AG4      
KAAG484 Sustainable Farming System (เล่มปรับปรุง 2556) เล่มเก่า 3(3-0) ไม่มี 1 AG4   - -
KAAG303 Agricultural Machinery and Irrigation (เล่มปรับปรุง 2556) เล่มเก่า 3(2-1) ไม่มี 1 AG4    
KAAG383 Computer for Agricultural Science (เล่มปรับปรุง 2556) เล่มเก่า 3(2-1) ไม่มี 1 AG4    
KAAG212 Ornamental Plant (เล่มปรับปรุง 2556) เล่มเก่า 3(2-1) ไม่มี 1 AG4    
CB KACB335 Zoonoses and Conservation Biology Concerns 3(2-1) KACB205
(อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่ผ่าน KACB205) ลงทะเบียนได้
1 CB3-4 พฤหัสบดี 10   download
KACB396 Ornithology 3(2-1) KACB215 1 CB3-4 ศุกร์ 15 download download
KACB414 Restoration Ecology 3(3-0) KACB414 1 CB3-4 ศุกร์ 10 download
FT KAFT281 Logistics and Supply Chain Management 3(3-0) ไม่มี 1 FT2 พุทธ 32 - -
GS KAGS370 Quaternary Gelolgy 2(2-0) KAGS221|KAGS222|KAGS223 1 GS3 จันทร์ 40
ED
KAED478 Forest Fire and Control 3(3-0) ไม่มี 1 ED3-4 จันทร์   download download
KAED460 Renewable Energy for Sustainable Environment 3(3-0) ไม่มี 1 ED4 จันทร์ 4 - -
2 GS4 จันทร์ 20
KAED422 Wastewater Engineering and Design 3(3-0) KAED312|KAED313 1 ED4 อังคาร      
KAED484 Fire Enginering (เล่มปรับปรุง 2562) เล่มใหม่ 3(3-0) ไม่มี 1 ED4 อังคาร   download download
KAID348 English for Enviraonmental Engineering (เล่มปรับปรุง 2562) เล่มใหม่ 2(2-0) ไม่มี   ED3-4 อังคาร   - download
KAED321 Water Supply Engineering and Design 3(3-0) KAED312 1 ED3 ศุกร์   - -
KAED377 Informatics for Forecasting and Disaster Warning 1(0-1) ไม่มี 1 ED3-4 ศุกร์   download download
BA KABA270 Introduction to Tourism Industry 3(3-0) ไม่มี 1 BA2 อังคาร   download download
KABA273 Risk Management 3(3-0) KABM140 1 BA2 อังคาร  
KABA388 Business Statistics Analysis and Software 3(2-1) KABA331 1 BA2 อังคาร   download download
KABA372 Marketing Management for Tourism Industry 3(3-0) KABM141 1 BA3 พุธ   - -
KABA389 Digital Business Management and Digital Marketing 3(2-1) KABM141 1 BA3 พุธ      
AC KAAC482 Software Packages for Accounting 3(3-0) KAAC353 2 AC3 CPA|MGT|AIS CPA|MGT|AIS พุธ
35 คน/section
- download
KAAC464 Seminar in Financial Accounting  3(3-0) KAAC455 1 AC4 CPA CPA|MGT|AIS จันทร์   - -
KAAC471 Seminar in Managerial Accounting 3(3-0) KAAC351 1 AC4 MGT CPA|MGT|AIS อังคาร   - -
KAAC475 Controllership    3(3-0) KAAC353 1 AC4 MGT CPA|MGT|AIS อังคาร   - -
KAAC465 Forensic Accounting  3(3-0) KAAC453 1 AC4 CPA CPA|MGT|AIS พฤหัสบดี   download
KAAC485 AIS Analysis and Design   3(3-0) KAAC353 1 AC4 AIS CPA|MGT|AIS ศุกร์   download download
KAAC484 IS Audit and Control 3(3-0) KAAC352|KAAC353|KAAC353 1 AC4 AIS CPA|MGT|AIS เสาร์   download