แผนการศึกษา-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) (ปรับปรุง 2561)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
SCCH 104 General Chemistry II 3 3 0 SCCH 103 - -
SCCH 107 Genaral Chemistry Laboratory 1 0 1 - - -
SCPY 110 Genaral Physics Laboratory 1 0 1 - - -
SCMA 166 Ordinary Differential Equations 3 3 0 - - -
LATH 104-106 English Level 2-4 3 2 1 - - -
KAFT 101 Introduction to Food Science and Technology 2 2 0 - - -
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication 3 2 1 - - -
MUGE 100 General Education for Human Development 3 3 0 -    
SPGE xxx รายวิชากลุ่มสุขภาพและนันทนาการ 1 0 1      
XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ) ตัวที่ 1 (2-62) 3 3 0      
XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ) ตัวที่ 2 (2-62) 3 3 0      
รวม 20 16 4      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) ปรับปรุง 2561

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAID 200 Basic BioChemistry 3 3 0 CO=KAID 201 - -
KAID 201 Basic BioChemistry Laboratory 1 0 1 CO=KAID 200 - -
KAFT 215 Food Engineering I 3 3 0 - - -
KAFT 237 Food Processing I 4 3 1 KAFT 101 - -
KAFT 242 General Microbiology 3 3 0 "P=SCBI 124 CO=KAFT 244" - -
KAFT 244 General Microbiology Laboratory 1 0 1 CO=KAFT 242 - -
XXXX xxx Free electives 3 3 0 -
รวม 18 15 3      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAFT 329 Food Chemistry II 2 2 0 KAFT321 - -
KAFT 323 Food Analysis 4 3 1 KAFT321 - -
KAFT 349 Food Microbiology 3 2 1 KAFT347/KAFT348 - -
KAFT 351 Principles of Quality Control and Quality Assurance 3 3 0 - - -
KAFT 327 Sensory analysis 2 1 1 KAFT323 - -
KAFT 328 Physical Properties of Foods 2 2 0 KAFT321/KAFT238/KAFT323 - -
XXXX XXX วิชาชีพเลือก (electives) 3 x x
XXXX XXX วิชาเลือกเสรี (Free electives)* 3 x x
รวม 22 13 3      
วิชาเลือกเสรี
KAFT 281 Logistics and supply chain management 3 3 0 - - -

สามารถดูข้อมูล รายวิชาเลือก และเลือกเสรี ได้ที่ สรุปรายวิชาเลือกและเลือกเสรี วิทยาเขตกาญจนบุรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAFT 498 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน (Industrial Training) 1 0 1 - - -
KAFT 499 โครงการพิเศษ (Special Project) 4 0 4 - - -
รวม 5 0 5