แผนการศึกษา-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
MUGE 100 General Education for Human Development 3 3 0 -    
LATH 100* Arts of Using Thai Language in Communication 0 0 0 - - -
SCCH 104 General Chemistry II 3 3 0 SCCH 103 - -
SCCH 107 General Chemistry Laboratory 1 0 1 SCCH118/SCCH103 - -
SCPY 168 GENERAL PHYSIC II 3 3 0 - - -
SCPY 110 GENERAL PHYSIC LABORATORY 1 0 1 - - -
SCMA 166 ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION 3 3 0 - - -
SCBI 125 GENERAL BIOLOGY II 3 3 0 - - -
SCBI 104 BIOLOGY LABORATORY II 1 0 1 - - -
LATH 103-106 English Level 1-4 3 2 1 - - -
KAGS 100 Geology Around us 1 0 1 - - -
XXX xxx รายวิชากลุ่มสุขภาพและนันทนาการ 3 x x      
รวม 22 14 5      

*เฉพาะ รายวิชา MUGE 100 และ LATH 100 เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอน ต่อเนื่องทั้ง 2 ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAGS 202 Aerial Photography, Remote Sensing and Geomorphology 2 1 1 KAGS 100/KAGS 200 - -
KAGS 216 Petrography and Ore Microscopy 2 2 0 KAGS 200 - -
KAGS 214 Petrography and Ore Microscopy Laboratory 1 0 1 P=KAGS 200 CO=KAGS 215 - -
KAGS 231 Paleontology 2 2 0 "SCBI 124/SCBI 125/ KAGS 200" - -
KAGS 232 Paleontology Laboratory 1 0 1 SCBI 102/SCBI 104/ - -
KAGS 224 Graphic and Field Methods in Geology 2 1 1 KAGS 200 - -
KAGS 261 Regional Geology 1 0 1 KAGS 200 - -
KAID 260 Mathematics for Earth Scientists 2 2 0 - - -
KAGE 260 Administration and Organization Management 3 3 0 - - -
รวม 17 12 5      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAGS 371 GEO-HAZARD 2 2 0 KAGS201 - -
KAGS 315 HYDROGEOLOGY 3 2 1 ษฤฌฆ201 - -
KAGS 316 PETROLEUM GEOLOGY AND ENERGY 3 3 0 KAGS 201 - -
KAGS 393 SEMINAR I 1 0 1 ได้รับอนุญาติจากอาจารย์ผู้ประสานงาน - -
KAGS 411 ECONOMIC GEOLOGY AND GEOLOGY... 3 3 0 KAGS213 - -
KAGS 304 TECTONIS 2 2 0 KAGS201 - -
KAGS xxx Elective 3 3 0 - - -
รวม 20 18 2      

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รวม บรรยาย/สัมมนา ปฏิบัติ วิชาที่ต้องศึกษาก่อนหรือพร้อมกัน มคอ.3 ประมวลรายวิชา
หน่วยกิต
KAGS 493 SEMINAR II 1 0 1 "ได้รับอนุญาตจากอ.ผู้ประสานงาน อ.ณรงค์ศักดิ์" - -
KAGS xxx ELECTIVE 3 3 0
รวม 4 3 1