คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563

Project Image
  • นายกันตพัฒน์ ศุจินันท์ชยะกูร (กันต์)
  • ตำแหน่ง: นายกสโมสรนักศึกษา
Project Image
นางสาวชุลีพร สีสุ่น (จูน)
อุปนายก
Project Image
นางสาวรุ่งนภา ลำวิไล (แจ่มแจ๋ว)
เลขานุการ
Project Image
นางสาวจิรัชยา วงษ์ปัญญา (ปอ)
เลขานุการ

Project Image
นางสาวบุศรินทร์ ใจบุญ (บัว)
เหรัญญิก
Project Image
นางสาวเกตุศิรินทร์ ศุภพันธุ์มณี (เกตุ)
เหรัญญิก
Project Image
นางสาวเพ็ญประภา ขำวิจิตร (น้ำฝน)
ปฏิคม

Project Image
นางสาวณภัทร วรโชติจารุสิริ (เซน)
ทะเบียน
Project Image
นางสาวศันศนีย์ สุวรรณฝน (โย)
ประชาสัมพันธ์
Project Image
นางสาวชุติภัทร ไผทฉันท์ (ปิ่น)
ประชาสัมพันธ์

Project Image
นางสาวพลอยธยาน์ เนาสราญ (พลอย)
พัสดุ
Project Image
นายอนุชา ช่อฉาย (โก๋)
พั้สดุ
Project Image
นายปฏิภาณ มีอยู่เต็ม (โอม)
โสตทัศนูปกรณ์

Project Image
นายเปรมศักดิ์ แย้มนิยม (นุ้ย)
อาคารและสถานที่
Project Image
นายพรสกล บุญล้อม (ฮาร์ท)
อาคารและสถานที่
Project Image
นายจิรชยา แพรกรีฑาเวศน์ (เต้)
คณะกรรมการ

Project Image
นายวรวิศว์ ภวินท์ธนวิทย์ (แบงค์)
คณะกรรมการ
Project Image
นายคฤหัสถ์ วราฤทิธิชัย (เทส)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Project Image
นางสาวปัฯฯ์ธนัฐ์ อัตกลับ (กิ๊ฟท์)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Project Image
นางสาวชนินาถ บุธวรรณ (ป่าน)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Project Image
นางสาววิจิตรา เสียงแจ่ม (เต็ม)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ