สโมสรนักศึกษา

Project Image
  • นางสาวมณฑิรา ศรีพานิช
  • ตำแหน่ง: นายกสโมสรนักศึกษา
Project Image
นายนิธิชัย ถูปาอ่าง
อุปนายกฝ่ายใน
Project Image
นายปฏิภาณ มาไพศาลสิน
อุปนายกฝ่ายนอก
Project Image
นางสาวมนทิรา พระเขียนทอง
เลขานุการ

Project Image
นางสาวอัมพิกา สิงห์โตงาม
เหรัญญิก
Project Image
นางสาวธนัยา วิริยะอารี
ปฏิคม
Project Image
นางสาวประทิตสรณ์ ศรีวิระ
ประชาสัมพันธ์

Project Image
นางสาวสกุณา เปลี่ยนปรีชา
คณะกรรมการ
Project Image
นางสาวยอดขวัญ พุ่มไสว
คณะกรรมการ
Project Image
นางาวกิตติกา ไชยรัตน์
คณะกรรมการ

Project Image
นางสาวศิริพรรณ สังข์ช่วย
คณะกรรมการ
Project Image
นางสาวอังค์วรา ศรีนุติยวงศ์
คณะกรรมการ
Project Image
นายพงศกร พันธุ์ภักดี
คณะกรรมการ

Project Image
นางสาวสุกฤตา บ้านตุ่น
คณะกรรมการ
Project Image
นางสาวสิริกร ฟักช้าง
คณะกรรมการ
Project Image
นางสาวณัฏฐธิดา ทองย้อย
คณะกรรมการ

Project Image
นางสาวนันทวรรณ เล็กจินดา
คณะกรรมการ
Project Image
นางสาวพิชญ์สินี มาพวง
คณะกรรมการ
Project Image
นางสาวศรัญรัช บุญประเสริฐ
คณะกรรมการ

Project Image
นายพิพัฒน์พงศ์ โทธรรม
คณะกรรมการ
Project Image
นางสาวมณีสูตร สินกลมชัย
คณะกรรมการ
Project Image
นางสาวภารินี เรืองศรี
คณะกรรมการ