บัญชีบัณฑิต

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป)
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 57-62)

ชื่อปริญญา

บัญชีบัณฑิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
  1. นักบัญชี
  2. ผู้สอบบัญชี
  3. นักบัญชีบริหาร
  4. ผู้วางระบบบัญชี
  5. นักบัญชีภาษีอากร
  6. นักการศึกษาและเทคโนโลยีบัญชี
  7. ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  8. ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากร
  9. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 15 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
1. วิชาแกน 53 หน่วยกิต
2. วิชาเอก 33 หน่วยกิต
3.วิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 3 หน่วยกิต
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษ ระดับ 2 3 หน่วยกิต
ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษ ระดับ 3 3 หน่วยกิต
ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษ ระดับ 4 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 15 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วทคร 101 วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ 3 หน่วยกิต
สวศท 105 บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 หน่วยกิต
สมสค 108 ระบบกฎหมายไทย 2 หน่วยกิต
ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
กญภอ 201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารองค์กร 3 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
วกศท 101 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 1 หน่วยกิต
วกศท 102 โยคะเพื่อสุขภาพ 1 หน่วยกิต
วกศท 112 ลีลาศ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
1. วิชาแกน 53 หน่วยกิต
กญบช 101 การบัญชีชั้นต้น 3 หน่วยกิต
กญบช 211 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญบช 311 การภาษีอากร 1 3 หน่วยกิต
กญบช 221 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 หน่วยกิต
กญบช 222 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 หน่วยกิต
กญพณ 331 สถิติธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญพณ 141 องค์การและการจัดการ 3 หน่วยกิต
กญพณ 142 หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
กญกจ 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
กญพณ 241 การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญพณ 242 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
กญกจ 304 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
กญพณ 342 จริยธรรมธุรกิจ 2 หน่วยกิต
กญภอ 241 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 3 หน่วยกิต
กญภอ 342 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2 3 หน่วยกิต
กญภอ 343 จดหมายและการเขียน 3 หน่วยกิต
กญภอ 444 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญบช 141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2. วิชาเอก 33 หน่วยกิต
กญบช 251 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 หน่วยกิต
กญบช 252 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 หน่วยกิต
กญบช 253 การบัญชีต้นทุน 1 3 หน่วยกิต
กญบช 351 การบัญชีต้นทุน 2 3 หน่วยกิต
กญบช 355 การบัญชีชั้นสูง 1 3 หน่วยกิต
กญบช 451 การบัญชีชั้นสูง 2 3 หน่วยกิต
กญบช 352 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3 หน่วยกิต
กญบช 354 การภาษีอากร 2 3 หน่วยกิต
กญบช 353 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 452 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3 หน่วยกิต
กญบช 453 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 3 หน่วยกิต
3.วิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
กญบช 461 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3 หน่วยกิต
กญบช 462 สัมมนาการสอบบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 463 การสอบบัญชีขั้นสูง 3 หน่วยกิต
กญบช 464 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3 หน่วยกิต
กญบช 465 การบัญชีสืบสวน 3 หน่วยกิต
กญบช 472 การวางแผนภาษีอากร 3 หน่วยกิต
กญบช 482 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 471 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3 หน่วยกิต
กญบช 472 การวางแผนภาษีอากร 3 หน่วยกิต
กญบช 473 การบัญชีระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
กญบช 474 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญบช 475 การวางแผนและการกำกับดูแลหน้าที่ทางบัญชีและการเงิน 3 หน่วยกิต
กญบช 476 การบริหารต้นทุน 3 หน่วยกิต
กญบช 477 การบัญชีเพื่อธุรกิจบริการ 3 หน่วยกิต
กญบช 201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
กญบช 482 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 481 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 482 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 483 การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร 3 หน่วยกิต
กญบช 484 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
กญบช485 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 486 การจัดการฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต
กญบช 472 การวางแผนภาษีอากร 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กญบช 478 การลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 หน่วยกิต