วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
เว็บไซต์ http://ka.mahidol.ac.th/division/agricultural_science

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทผลิตแอลกอฮอล์เพื่ออาหารและพลังงาน บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร บริษัทตรวจวิเคราะห์ทางการเกษตร บริษัทเมล็ดพันธุ์ บริษัทปุ๋ยและสารเคมีเพื่อการเกษตร บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัย วิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาพฤกษศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาชีวโมเลกุล ฯลฯ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 133 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่หลักสูตรกำหนด 14 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชานันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาแกน 43 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท 103 ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 3 หน่วยกิต
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษ ระดับ 2 3 หน่วยกิต
ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษ ระดับ 3 3 หน่วยกิต
ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษ ระดับ 4 3 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่หลักสูตรกำหนด 14 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กญศท 260 การบริหารและการจัดการองค์การ 3 หน่วยกิต
ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
กญภอ 211 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและการนำเสนอโครงการ 3 หน่วยกิต
กญภอ 212 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 หน่วยกิต
กญสห 216 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชานันทนาการ 1 หน่วยกิต
XXXX xxx กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาแกน 43 หน่วยกิต
วทคม 135 เคมีทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วยกิต
วทคณ 111 แคลคูลัส 2 หน่วยกิต
วทชว 124 หลักชีววิทยาทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 หน่วยกิต
วทชว 125 หลักชีววิทยาทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทชว 104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 หน่วยกิต
วทคม 136 เคมีทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทคม 109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 หน่วยกิต
วทคณ 166 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 หน่วยกิต
กญสห 216 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
กญสห 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 หน่วยกิต
กญสห 217 เคมีวิเคราะห์ 3 หน่วยกิต
กญสห 219 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 หน่วยกิต
กญสห 209 สถิติขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
กญสห 231 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
กญสห 232 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต
กญสห 308 การวางแผนการทดลอง 3 หน่วยกิต
กญทอ 347 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญทอ 348 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1 หน่วยกิต
กญสห 251 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 4 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
กญวก 101 วิทยาศาสตร์การเกษตรขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
กญวก 211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต
กญวก 221  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต
กญวก 261 ทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 1 หน่วยกิต
กญวก 302 พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร 2 หน่วยกิต
กญวก 311 วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน 2 หน่วยกิต
กญวก 313 สรีรวิทยาการผลิตพืช 2 หน่วยกิต
กญวก 314 หลักการขยายพันธุ์พืช 2 หน่วยกิต
กญวก 315 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3 หน่วยกิต
กญวก 331 วิทยาศาสตร์ทางดิน 2 หน่วยกิต
กญวก 344 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 หน่วยกิต
กญวก 345 เทคโนโลยีการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล 3 หน่วยกิต
กญวก 351 หลักการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
กญวก 361 ศึกษาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อการผลิตพืช 1 1 หน่วยกิต
กญวก 362 ศึกษาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อการผลิตพืช 2 1 หน่วยกิต
กญวก 371 สัมมนา 1 1 หน่วยกิต
กญวก 473 สัมมนา 2 1 หน่วยกิต
กญวก 471 โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี 4 หน่วยกิต
กญวก 464 ฝึกงาน 1 หน่วยกิต
กญวก 465 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
กญวก 201 หลักศิลปะเพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 1 หน่วยกิต
กญวก 202 ส่งเสริมการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 212 ไม้ประดับ 3 หน่วยกิต
กญวก 213 การจัดดอกไม้ 3 หน่วยกิต
กญวก 214 การผลิตเห็ด 3 หน่วยกิต
กญวก 281 ภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 303 เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการน้ำ 3 หน่วยกิต
กญวก 321 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของสัตว์ 3 หน่วยกิต
กญวก 322 สรีรวิทยาพื้นฐานของสัตว์ 3 หน่วยกิต
กญวก 332 หลักการออกแบบภูมิทัศน์ 3 หน่วยกิต
กญวก 342 สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต
กญวก 352 หลักการโรคพืชและการป้องกัน 3 หน่วยกิต
กญวก 372 ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร3 3 หน่วยกิต
กญวก 383 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 411 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 3 หน่วยกิต
กญวก 412 ไม้ผลและการจัดการสวนไม้ผล 3 หน่วยกิต
กญวก 413 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 414 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 3 หน่วยกิต
กญวก 452 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว์ 3 หน่วยกิต
กญวก 481 การจัดการแมลงที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต
กญวก 482 ธุรกิจการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 483 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 484 ระบบการทำฟาร์มแบบยั่งยืน 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต