วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2561 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2556 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 56-60)

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรที่ทันสมัยและเป็นสากล มีความรู้ทางด้านการเกษตรแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นการผลิตพืชพลังงานและอุตสาหกรรม ให้ทันต่อความต้องการและการพัฒนาของประเทศ สามารถสืบเสาะหาความรู้ ประมวลผล และกำหนดแนวการแก้ปัญหาในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรได้อย่างเหมาะสม โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) มีความรู้และมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)
  1. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ด้านการผลิต พืช เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จนกระทั่งอุตสาหกรรมการแปรรูปด้านพลังงานและอาหารที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. วางแผนเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรโดยคำนึงถึงสังคมพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนโดย มีความตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
  3. ทักษะสื่อสาร แสดงออกถึงความความเข้าใจผู้อื่นและวางแผนการทำงานเป็นทีมทั้งในบทบาท ของผู้นำและผู้ร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. คิดวิเคราะห์ ค้นคว้าและแก้ปัญหา เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเกษตร
  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล ประมวลผล และกำหนดแนวการแก้ปัญหาในด้าน วิทยาศาสตร์การเกษตรได้อย่างเหมาะสม
 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
  1. แก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การผลิตพืชและสัตว์ การจัดการการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง เน้นพืชพลังงานและพืชอุตสาหกรรมได้อย่าง เป็นระบบและถูกต้องทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
  2. ออกแบบและบริหารโครงการที่แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเกษตรได้
  3. ปฎิบัติงานทางการเกษตรได้ทั้งในแปลงและห้องทดลอง โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามมาตรฐาน วิชาการและความปลอดภัย
  4. สื่อสารข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาและสื่อที่เหมาะสม
  5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นในบริบทของนักวิทยาศาสตร์การเกษตรด้วยความรับผิดชอบและยอมรับ ความหลากหลากทางความคิดและวัฒนธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
  6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทผลิตแอลกอฮอล์เพื่ออาหารและพลังงาน บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร บริษัทตรวจวิเคราะห์ทางการเกษตร บริษัทเมล็ดพันธุ์ บริษัทปุ๋ยและสารเคมีเพื่อการเกษตร บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัย วิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาพฤกษศาสตร์ สาขาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาชีวโมเลกุล ฯลฯ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่หลักสูตรกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชานันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 31 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาพื้นฐานการเกษตร (แกนเกษตร) 22 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเฉพาะทาง (วิชาบังคับ/วิชาเลือก) 41 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 133 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่หลักสูตรกำหนด 14 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชานันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาแกน 43 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท 103 ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 3 หน่วยกิต
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษ ระดับ 2 3 หน่วยกิต
ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษ ระดับ 3 3 หน่วยกิต
ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษ ระดับ 4 3 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่หลักสูตรกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กญศท 260 การบริหารและการจัดการองค์การ 3 หน่วยกิต
ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
กญภอ 211 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและการนำเสนอโครงการ 3 หน่วยกิต
กญภอ 212 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 หน่วยกิต
วทชว 114 ชีววิทยาขั้นพื้นฐาน 2 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชานันทนาการ 2 หน่วยกิต
XXXX xxx กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 31 หน่วยกิต
วทคม 103 เคมีทั่วไป 1 3 หน่วยกิต
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วยกิต
วทชว 125 หลักชีวิทยาทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทชว 104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 หน่วยกิต
กญวก 102 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 4 หน่วยกิต
กญวก 203 เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 263 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 1 หน่วยกิต
กญวก 204 อินทรีย์เคมีและชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 4 หน่วยกิต
กญสห 270 สถิติศาสตร์ขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
กญสห 280 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 4 หน่วยกิต
กญสห 370 การวางแผนทดลอง 3 หน่วยกิต
กญวก 304 พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร 2 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตร (แกนเกษตร) 22 หน่วยกิต
กญวก 103 วิทยาศาสตร์การเกษตรขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
กญวก 215 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต
กญวก 223 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต
กญวก 262 ทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 1 หน่วยกิต
กญวก 316 หลักการขยายพันธุ์พืช 2 หน่วยกิต
กญวก 317 วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน 2 หน่วยกิต
กญวก 318 สรีรวิทยาการผลิตพืช 2 หน่วยกิต
กญวก 333 วิทยาศาสตร์ทางดิน 2 หน่วยกิต
กญวก 337 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 363 ศึกษาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อการผลิตพืช 1 1 หน่วยกิต
กญวก 373 สัมมนา 1 1 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเฉพาะทาง (วิชาบังคับ/วิชาเลือก) 41 หน่วยกิต
3.1 วิชาบังคับ 26 หน่วยกิต
กญวก 206 ส่งเสริมการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 319 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3 หน่วยกิต
กญวก 346 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 หน่วยกิต
กญวก 347 เทคโนโลยีการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล 3 หน่วยกิต
กญวก 355 หลักการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
กญวก 385 ข้อบังคับและกฎหมายในระบบการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญสห 240 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารองค์กร 3 หน่วยกิต
กญวก 466 ฝึกงาน 1 หน่วยกิต
กญวก 474 โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี 4 หน่วยกิต
กญวก 475 สัมมนา 2 1 หน่วยกิต
กญวก 467 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
3.2 วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
กญวก 205 หลักศิลปะเพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 1 หน่วยกิต
กญวก 216 ไม้ประดับ 3 หน่วยกิต
กญวก 217 การผลิตเห็ด 3 หน่วยกิต
กญวก 282 ภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 304 เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการน้ำ 3 หน่วยกิต
กญวก 323 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของสัตว์ 3 หน่วยกิต
กญวก 324 สรีรวิทยาพื้นฐานของสัตว์ 3 หน่วยกิต
กญวก 334 หลักการออกแบบภูมิทัศน์ 3 หน่วยกิต
กญวก 348 สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต
กญวก 353 หลักการโรคพืชและการป้องกัน 3 หน่วยกิต
กญวก 354 กีฏวิทยาและไรวิทยาทางการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 374 ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 384 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 401 ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 402 ระบบนิเวศการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ 3 หน่วยกิต
กญวก 415 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเมล็ดพันธุ์ 3 หน่วยกิต
กญวก 416 ไม้ผลและการจัดการสวนไม้ผล 3 หน่วยกิต
กญวก 417 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 418 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 3 หน่วยกิต
กญวก 431 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการในพื่นที่การเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 432 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร 3 หน่วยกิต
กญวก 446 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 485 การจัดการแมลงที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต
กญวก 486 ธุรกิจการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 487 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญวก 488 ระบบการทำฟาร์มแบบยั่งยืน 3 หน่วยกิต
กญวก 489 การเกษตรดิจิตอล 3 หน่วยกิต
กญวก 490 การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต