บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง 2555 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 55-60)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

แนวทางการประกอบอาชีพ
  1. ผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหารองค์กร
  2. งานด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว
  3. งานบริหารจัดการการตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ
  4. งานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
  5. ผู้ประกอบการธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 126 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 19 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 11 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 5 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
1. วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ) 36 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 19 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศศภอ XXX ภาษาอังกฤษระดับ X 3 หน่วยกิต
ศศภอ XXX ภาษาอังกฤษระดับ X 3 หน่วยกิต
กญภอ 201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารองค์กร 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 11 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 หน่วยกิต
วทคณ 170 คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้ 2 หน่วยกิต
วทคร 101 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 5 หน่วยกิต
สมสค 108 ระบบกฎหมายไทย 2 หน่วยกิต
ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
วกศท 101 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 1 หน่วยกิต
วกศท 102 โยคะเพื่อสุขภาพ 1 หน่วยกิต
วกศท 112 ลีลาศ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
1. วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ) 36 หน่วยกิต
กญพณ 101 หลักการบัญชี 3 หน่วยกิต
กญพณ 201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
กญพณ 211 กฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญพณ 221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
กญพณ 231 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญพณ 331 สถิติธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญพณ 141 องค์การและการจัดการ 3 หน่วยกิต
กญพณ 142 หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
กญพณ 241 การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญพณ 242 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
กญพณ 341 การวิจัยธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญพณ 342 จริยธรรมธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
กญกจ 201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
กญกจ 202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
กญกจ 203 การจัดการของผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
กญกจ 204 พฤติกรรมองค์การ 3 หน่วยกิต
กญกจ 205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
กญกจ 301 การจัดการความเสี่ยง 3 หน่วยกิต
กญกจ 302 การจัดการโครงการ 3 หน่วยกิต
กญกจ 303 การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต
กญกจ 304 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
กญกจ 305 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญกจ 401 สัมมนาการจัดการ 3 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
กญกจ 421 สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต
กญกจ 422 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
กญกจ 231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต
กญกจ 331 ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต
กญกจ 332 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต
กญกจ 431 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต
กญกจ 432 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต
กญกจ 433 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3 หน่วยกิต
กญกจ 241 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
กญกจ 341 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาดระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
กญกจ 342 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
กญกจ 441 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 หน่วยกิต
กญกจ 442 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
กญกจ 443 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
กญกจ 251 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
กญกจ 351 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3 หน่วยกิต
กญกจ 352 การจัดการค่าตอบแทน 3 หน่วยกิต
กญกจ 451 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
กญกจ 452 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
กญกจ 453 พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนหน่วยกิตรวม อย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการประจำหลักสูตร