วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2561 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2556 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 55-60)

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

แนวทางการประกอบอาชีพ
  1. ผู้ช่วยวิจัย/ นักวิจัย/ นักวิทยาศาสตร์/ นักวิชาการ ด้านชีววิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. นักสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  5. อาชีพอื่นๆ ที่สามารถประกอบได้หลังจากศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาโทและปริญญาเอก เช่น ครู อาจารย์ นักสื่อสารมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมัคคุเทศก์
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 136 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
2.1. วิชาแกนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 27 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวามปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต
2.2. วิชาแกน (พื้นฐานทางชีววิทยา) 16 หน่วยกิต
2.3. วิชาเฉพาะด้าน 57 หน่วยกิต
2.3.1. วิชาเฉพาะด้านบังคับ 48 หน่วยกิต
2.3.2. วิชาเฉพาะด้านเลือก 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
กญศท 260 การบริหารและการจัดการองค์การ 3 หน่วยกิต
สมสค 161 นโยบายและการวางแผน 2 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษระดับ 1 3 หน่วยกิต
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษระดับ 2 3 หน่วยกิต
ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษระดับ 3 3 หน่วยกิต
ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษระดับ 4 3 หน่วยกิต
กญภอ 211 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนำเสนอโครงการ 3 หน่วยกิต
กญภอ 212 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญศท 201 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
1. วิชาแกน 40 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
วทคณ 111 แคลคูลัส 2 หน่วยกิต
วทคณ 166 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 หน่วยกิต
กญสห 209 สถิติขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 15 หน่วยกิต
วทคม 135 เคมีทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 หน่วยกิต
วทคม 136 เคมีทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทคม 109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 หน่วยกิต
กญสห 216 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
กญสห 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 หน่วยกิต
กญสห 231 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
กญสห 232 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ 11 หน่วยกิต
วทชว 124 ชีววิทยาทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 หน่วยกิต
วทชว 125 ชีววิทยาทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทชว 104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 หน่วยกิต
กญทอ 347 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญทอ 348 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวามปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต
วทฟส 167 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 3 หน่วยกิต
วทฟส 110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 หน่วยกิต
วทฟส 168 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 3 หน่วยกิต
2. วิชาบังคับ 52 หน่วยกิต
กญชอ 201 นิเวศวิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญชอ 202 เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1 1 หน่วยกิต
กญชอ 203* วิทยาศาสตร์โลก 2 หน่วยกิต
กญชอ 204* ความหลากหลายของพืชและการจัดระบบ 2 หน่วยกิต
กญชอ 211 พฤกษศาสตร์ขั้นแนะนำ 3 หน่วยกิต
กญชอ 214 สัตววิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญชอ 301 หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 302 เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 1 หน่วยกิต
กญชอ 303* การสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ทั่วไป 4 หน่วยกิต
กญชอ 304* ชีววิทยาระดับเซลล์และระดับโมเลกุลขั้นพื้นฐาน 4 หน่วยกิต
กญชอ 305* ความหลากหลายของสัตว์และการจัดระบบ 2 หน่วยกิต
กญชอ 311 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญชอ 314 ชีวสถิติ 3 หน่วยกิต
กญชอ 315 หลักวิวัฒนาการ 3 หน่วยกิต
กญชอ 331 นิเวศวิทยาของพืช 3 หน่วยกิต
กญชอ 401 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ในทางปฏิบัติ 3 หน่วยกิต
กญชอ 442 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 491 สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1 1 หน่วยกิต
กญชอ 492 สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 1 หน่วยกิต
กญชอ 496 โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 4 หน่วยกิต
3. วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
กญชอ 325 พฤติกรรมสัตว์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 326 ชีวภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 327 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญชอ 328 ชีววิทยาน้ำจืด 3 หน่วยกิต
กญชอ 329 สังขวิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 330 หลักสรีรวิทยาของสัตว์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 332 หลักสรีรวิทยาของพืช 3 หน่วยกิต
กญชอ 333 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 3 หน่วยกิต
กญชอ 336* อนุกรมวิธานปลา 3 หน่วยกิต
กญชอ 337* ปรสิตวิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญชอ 338* นิเวศวิทยาทางทะเล 3 หน่วยกิต
กญชอ 339* ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 340* ปฏิบัติการคุณภาพน้ำ 1 หน่วยกิต
กญชอ 341* กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่จำเป็น 3 หน่วยกิต
กญชอ 395 อนุกรมวิธานของพืช 3 หน่วยกิต
กญชอ 396 ปักษีวิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 397 อนุกรมวิธานของสัตว์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 413 สิ่งแวดล้อมศึกษาและการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 414 นิเวศวิทยาการฟื้นฟู 3 หน่วยกิต
กญชอ 420 กีฏวิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญชอ 421 นิเวศวิทยาของแมลง 3 หน่วยกิต
กญชอ 431* รุกขวิทยาและเศรษฐศาสตร์ของไม้ยืนต้น 3 หน่วยกิต
กญชอ 432* ความหลากหลายของละอองเรณูและสปอร์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 433* ความหลากหลายของเฟิร์นเและพืชคล้ายเฟิร์นในป่าเขตร้อน 3 หน่วยกิต
กญชอ 434* มีนวิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 435* พันธุศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 436* เทคนิคการวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์ป่าขั้นสูง 3 หน่วยกิต
กญชอ 437* การจัดการลุ่มน้ำ 3 หน่วยกิต
กญชอ 438* การจัดการสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญชอ 439* สื่อทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้คุณค่าธรรมชาติ 3 หน่วยกิต
กญชอ 440* พฤษศาสตร์พื้นบ้านขั้นแนะนำ 3 หน่วยกิต
กญชอ 441* การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 443* หัวข้อปัจจุบันในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 หน่วยกิต
กญชอ 444* ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 หน่วยกิต
กญชอ 447 นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ 3 หน่วยกิต
กญชอ 449 วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3 หน่วยกิต
กญชอ 464 นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * รายวิชาใหม่