วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2562 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป)
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2556 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 57-61)

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน โดยลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานให้คำปรึกษา วางแผนโครงการ ออกแบบ ควบคุม ป้องกัน ลดและแก้ไขปัญหามลพิษ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึง วางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 145 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด
1.กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
1.วิชาแกน 21 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 82 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
(1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท 103 ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
สมสค 140 จิตวิทยาทั่วไป 2 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
สวศท 106 ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
วทธศ 100 ธรณีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 170 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญสภ 270 ภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสห 208 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษระดับ 1 3 หน่วยกิต
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษระดับ 2 3 หน่วยกิต
ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษระดับ 3 3 หน่วยกิต
ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษระดับ 4 3 หน่วยกิต
(2)หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต
วทฟส 151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 หน่วยกิต
วทฟส 152 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทฟส 110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 หน่วยกิต
วทฟส 120 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 หน่วยกิต
วทคม 113 เคมีทั่วไป 3 หน่วยกิต
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วยกิต
วทคณ 115 แคลคูลัส 3 หน่วยกิต
วทคณ 165 สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ 3 หน่วยกิต
กญสภ 200 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 82 หน่วยกิต
กญสภ 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
กญสภ 202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
กญสภ 203 วัสดุวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
กญสภ 204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
กญสภ 205 เคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 206 ปฏิบัติการน้ำและน้ำเสีย 1 หน่วยกิต
กญสภ 207 ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 208 กำลังวัสดุ 3 หน่วยกิต
กญสภ 209 การสำรวจสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 3 หน่วยกิต
กญสภ 210 ชลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญสภ 211 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1 หน่วยกิต
กญสภ 312 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 313 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ 3 หน่วยกิต
กญสภ 314 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 หน่วยกิต
กญสภ 320 สุขาภิบาลอาคาร 3 หน่วยกิต
กญสภ 321 วิศวกรรมประปาและการออกแบบ 3 หน่วยกิต
กญสภ 330 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3 หน่วยกิต
กญสภ 331 การจัดการของเสียอันตราย 3 หน่วยกิต
กญสภ 340 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 3 หน่วยกิต
กญสภ 371 การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติและสภาพภูมิอากาศ 3 หน่วยกิต
กญสภ 372 อุทกวิทยา 3 หน่วยกิต
กญสภ 373 การควบคุมภาวะน้ำท่วมและภาวะแห้งแล้ง 3 หน่วยกิต
กญสภ 374 การจัดการทรัพยากรน้ำ 3 หน่วยกิต
กญสภ 375 ภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 3 หน่วยกิต
กญสภ 422 วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ 3 หน่วยกิต
กญสภ 450 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 451 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 476 การจัดการธรณีพิบัติภัย 3 หน่วยกิต
กญสภ 477 สารสนเทศเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ 1 หน่วยกิต
กญสภ 490 โครงร่างงานวิศวกรรม 1 หน่วยกิต
กญสภ 491 โครงงานวิศวกรรม 2 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต
ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กญสภ 332 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย 3 หน่วยกิต
กญสภ 333 การจัดการมลพิษในดิน 3 หน่วยกิต
กญสภ 392 การฝึกงาน**** 0 หน่วยกิต
กญสภ 441 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 3 หน่วยกิต
กญสภ 452 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 460 พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 3 หน่วยกิต
กญสภ 461 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและชีวมวล 3 หน่วยกิต
กญสภ 493 หัวข้อพิเศษ 1 หน่วยกิต
ด้านการจัดการภัยพิบัติ
กญสภ 392 การฝึกงาน**** 0 หน่วยกิต
กญสภ 478 การจัดการไฟป่าและการควบคุม 3 หน่วยกิต
กญสภ 479 การสำรวจระยะไกลสำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติ 3 หน่วยกิต
กญสภ 480 แบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 3 หน่วยกิต
กญสภ 481 การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะวิกฤต 3 หน่วยกิต
กญสภ 493 หัวข้อพิเศษ 3 หน่วยกิต
สหกิจศึกษา
กญสภ 494 เตรียมสหกิจศึกษา**** 0 หน่วยกิต
กญสภ 495 สหกิจศึกษา**** 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

****เป็นรายวิชาที่บังคับให้นักศึกษากลุ่มด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการภัยพิบัติ และ สหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียน