วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2561 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2556 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 55-60)

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักเทคโนโลยีการอาหาร นักวิชาการด้านอาหาร ในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่น ตลอดจนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 145 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่หลักสูตรกำหนด
1.กกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
1.กลุ่มวิชาบังคับ 99 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษระดับ 1 3 หน่วยกิต
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษระดับ 2 3 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่หลักสูตรกำหนด
1.กกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญศท 260 การบริหารและการจัดการองค์กร 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
กญภอ 201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารองค์กร 3 หน่วยกิต
กญภอ 211 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนำเสนอโครงการ 3 หน่วยกิต
กญภอ 212 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กญสห 216 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 หน่วยกิต
กญสห 261 การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
กญทอ 351 หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 3 หน่วยกิต
กญทอ 151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
1.กลุ่มวิชาบังคับ 99 หน่วยกิต
วทคม 135 เคมีทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วยกิต
วทคม 136 เคมีทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทคม 109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 หน่วยกิต
กญสห 216 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 2 หน่วยกิต
กญสห 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 หน่วยกิต
กญสห 217 เคมีวิเคราะห์ 3 หน่วยกิต
กญสห 219 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 หน่วยกิต
กญสห 231 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
กญสห 232 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต
วทฟส 167 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 3 หน่วยกิต
วทฟส 110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 หน่วยกิต
วทฟส 168 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 3 หน่วยกิต
วทคณ 111 แคลคูลัส 2 หน่วยกิต
วทคณ 166 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 หน่วยกิต
กญสห 209 สถิติศาสตร์ขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
วทชว 124 ชีววิทยาทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 หน่วยกิต
วทชว 125 ชีววิทยาทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทชว 104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 หน่วยกิต
กญทอ 211 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 หน่วยกิต
กญทอ 218 หลักการเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมอาหาร 2 หน่วยกิต
กญทอ 219 วิศวกรรมอาหาร 1 3 หน่วยกิต
กญทอ 238 การแปรรูปอาหาร 1 4 หน่วยกิต
กญทอ 259 กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร 2 หน่วยกิต
กญทอ 347 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญทอ 348 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1 หน่วยกิต
กญทอ 319 วิศวกรรมอาหาร 2 3 หน่วยกิต
กญทอ 323 การวิเคราะห์อาหาร 4 หน่วยกิต
กญทอ 338 การแปรรูปอาหาร 2 4 หน่วยกิต
กญทอ 321 เคมีอาหาร 1 4 หน่วยกิต
กญทอ 327 การทดสอบทางประสาทสัมผัส 2 หน่วยกิต
กญทอ 328 สมบัติทางกายภาพของอาหาร 2 หน่วยกิต
กญทอ 329 เคมีอาหาร 2 2 หน่วยกิต
กญทอ 318 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 หน่วยกิต
กญทอ 349 จุลชีววิทยาอาหาร 3 หน่วยกิต
กญทอ 456 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3 หน่วยกิต
กญทอ 457 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร 3 หน่วยกิต
กญทอ 458 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร 1 หน่วยกิต
กญทอ 459 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 หน่วยกิต
กญทอ 496 ทัศนศึกษาชมโรงงาน 1 หน่วยกิต
กญทอ 497 สัมมนา 1 หน่วยกิต
กญทอ 498 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน 1 หน่วยกิต
กญทอ 499 โครงการพิเศษ 4 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
กญทอ 463 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้ำ 3 หน่วยกิต
กญทอ 464 เทคโนโลยีธัญพืชและแป้ง 3 หน่วยกิต
กญทอ 465 อาหารและโภชนาการ 3 หน่วยกิต
กญทอ 468 การกำจัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย 3 หน่วยกิต
กญทอ 469 เทคโนโลยีการหมักอาหาร 3 หน่วยกิต
กญทอ 478 สุขลักษณะและสุขอนามัยอาหาร 3 หน่วยกิต
กญทอ 479 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กญทอ 381 การบริหารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต