วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2561 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2556 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 55-60)

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักธรณีวิทยา นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักธรณีฟิสิกส์ นักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และอุตุนิยมวิทยาในหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน ศูนย์เตือนภัยพิบัติ สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพนักธรณีวิทยา นักธรณีฟิสิกส์ และอื่นๆ ในด้านธรณี ในหน่วยงานเอกชนทั้งบริษัทและเหมืองแร่ต่างๆ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่หลักสูตรกำหนด 14 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 28 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) 67 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับเลือก) 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษระดับ 1 3 หน่วยกิต
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษระดับ 2 3 หน่วยกิต
ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษระดับ 3 3 หน่วยกิต
ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษระดับ 4 3 หน่วยกิต
กลุ่มมวิชาที่หลักสูตรกำหนด 14 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
กญภอ 211 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนำเสนอโครงงาน 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 หน่วยกิต
วทฟส 173 แนวคิดนาโนเทคโนโลยี 2 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กญศท 260 การบริหารและการจัดการองค์การ 3 หน่วยกิต
ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
สวศท 106 ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 28 หน่วยกิต
กญสห 209 สถิติขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
วทคณ 111 แคลคูลัส 2 หน่วยกิต
วทคณ 166 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 หน่วยกิต
วทคม 135 เคมีทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 หน่วยกิต
วทคม 136 เคมีทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทคม 109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 หน่วยกิต
วทชว 124 ชีววิทยาทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1 หน่วยกิต
วทชว 125 ชีววิทยาทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1 หน่วยกิต
วทฟส 167 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 3 หน่วยกิต
วทฟส 168 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 3 หน่วยกิต
วทฟส 110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) 67 หน่วยกิต
กญธศ 101 ธรณีวิทยารอบตัว 1 1 หน่วยกิต
กญธศ 201 หลักธรณีศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญธศ 202 ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล และธรณีสัณฐานวิทยา 3 หน่วยกิต
กญธศ 211 ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่ 3 หน่วยกิต
กญธศ 212 ปฏิบัติการผลึกศาสตร์และวิทยาแร่ 1 หน่วยกิต
กญธศ 213 ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่ 3 หน่วยกิต
กญธศ 214 ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์1 ทางแร่ 1 หน่วยกิต
กญธศ 223 วิทยาหิน 2 หน่วยกิต
กญธศ 225 ตะกอนวิทยาและการลำดับชั้นหิน 3 หน่วยกิต
กญธศ 226 ปฏิบัติการตะกอนวิทยาและการลำดับชั้นหิน 1 หน่วยกิต
กญธศ 231 บรรพชีวินวิทยา 2 หน่วยกิต
กญธศ 232 ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา 1 หน่วยกิต
กญธศ 242 ระเบียบวิธีการวาด ภาคสนามและการเขียนรายงานทางธรณีวิทยา 3 หน่วยกิต
กญธศ 260 ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค 3 หน่วยกิต
กญธศ 301 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 3 หน่วยกิต
กญธศ 302 ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง 1 หน่วยกิต
กญธศ 304 ธรณีแปรสัณฐาน 2 หน่วยกิต
กญธศ 311 ศิลาวิทยา 2 หน่วยกิต
กญธศ 312 ปฏิบัติการศิลาวิทยา 1 หน่วยกิต
กญธศ 315 อุทกธรณีวิทยา 3 หน่วยกิต
กญธศ 316 ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและทรัพยากรพลังงาน 3 หน่วยกิต
กญธศ 323 ธรณีวิทยาประเทศไทย 3 หน่วยกิต
กญธศ 341 คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา 1 หน่วยกิต
กญธศ 351 ธรณีฟิสิกส์ 2 หน่วยกิต
กญธศ 352 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 1 หน่วยกิต
กญธศ 360 ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม 4 หน่วยกิต
กญธศ 371 ธรณีพิบัติภัย 2 หน่วยกิต
กญธศ 381 ธรณีเคมี 2 หน่วยกิต
กญธศ 393 สัมมนา 1 1 หน่วยกิต
กญธศ 411 ธรณีวิทยาเศรษฐศาสตร์และธรณีวิทยาแหล่งแร่ 2 หน่วยกิต
กญธศ 461 การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์ 2 หน่วยกิต
กญธศ 491 โครงงานทางธรณีศาสตร์ 1 2 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับเลือก) 9 หน่วยกิต
กญธศ 321 ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารี 2 หน่วยกิต
กญธศ 401 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
กญธศ 402 ธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 หน่วยกิต
กญธศ 415 อัญมณีวิทยา 3 หน่วยกิต
กญธศ 424 ศิลาวิทยาหินตะกอน 3 หน่วยกิต
กญธศ 425 ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร 3 หน่วยกิต
กญธศ 432 ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3 หน่วยกิต
กญธศ 433 ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและเรณูวิทยา 3 หน่วยกิต
กญธศ 441 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 3 หน่วยกิต
กญธศ 454 ธรณีฟิสิกส์โลก 3 หน่วยกิต
กญธศ 455 ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 3 หน่วยกิต
กญธศ 456 ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญธศ 473 ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
กญธศ 474 ธรณีศาสตร์กับการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญธศ 482 ปฐพีวิทยาและธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร 3 หน่วยกิต
กญธศ 484 การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอน 3 หน่วยกิต
กญธศ 492 โครงงานทางธรณีศาสตร์ 2 2 หน่วยกิต
กญธศ 493 สัมมนา 2 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต