พันธกิจของหลักสูตร

 • เป็นผู้นำทางการศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีแห่งภูมิภาคตะวันตก
 • ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในการคัดเลือกบัณฑิตเข้าทำงาน
 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ รวมถึงมีคุณลักษณะในเรื่องการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง

จุดเด่นของหลักสูตร

ความเป็นนานาชาติ
การเรียนการสอนแบบสองภาษา การเรียนการสอนโดยใช้การมีส่วนร่วม การร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
จริยธรรม
การปลูกฝังจริยธรรม ทั้งในชั้นเรียนและการดำรง ชีวิตประจำวันการปลูกฝังการ สังเกตการณ์แบบผู้เชี่ยวชาญการปลูกฝังจิตอาสา
บูรณาการ
การเชื่อมโยงความรู้วิชาต่างๆ เข้ากับกรณีศึกษาจริง การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการใช้ความ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือ ในการประมวลผลและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ

จบแล้วทำงานอะไร?

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 • ผู้ตรวจสอบและรองรับบัญชี กรมสรรพากร
 • ผู้บังคับหลักประกันทางธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
 • ผู้ตรวจสอบภายใน สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 • นักบัญชีการเงิน
 • นักบัญชีบริหาร
 • ที่ปรึกษาภาษีอากร

 

 • ที่ปรึกษาวางระบบบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • ที่ปรึกษาปรับปรุงกระบานการทำงาน
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • ที่ปรึกษาระบบธรรมภิบาล
 • นักบัญชีนิติวิทยา
 • นักวิจัยทางด้านบัญชี
 • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย?

ในกระบวนรายวิชาบัญชีต่างๆ จะใช้ตำราภาษาอังกฤษเป็นหลักในขณะที่การเรียนการสอนในชั้นเรียนจะเป็นภาษาไทย

นักศึกษาสามารถส่งการบ้าน ขอเอกสารประกอบคำบรรยาย ตั้งคำถามในบทเรียน โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเป็นสื่อในการเรียนการสอน การสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษมีความรู้ประสบการจริงในภาคปฏิบัติ ได้ถูกเชิญมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน สภาวิชาชีพบัญชีและกรมสรรพากร ซึ่งผู้กำหนดนโยบาย ทิศทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลผู้ร่วมวิชาชีพ จึงสามารถนำความรู้ต่างๆ มาเชื่อมโยงและยกเป็นกรณีตัวอย่างในการนำองค์ความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ให้เห็นได้