ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?

  • เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์นำมาประกอบกับการเกษตร จะทำให้นักศึกษามีความรู้นำไปประกอบอาชีพได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและได้เรียนรู้เกษตรแบบครบวงจรตามหลักวิทยาศาสตร์การเกษตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผู้สนใจศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรนี้จะได้เรียนรู้การเกษตรหลากหลายด้านที่เปิดโอกาศให้นักศึกษาได้เข้าใจทั้งวิชาที่เกี่ยวข้องกับ พืช สัตว์ โลกของแมลง แม้กระทั่งวิชาที่เกี่ยวข้องกับ พลังงาน การแปรรูป ธุรกิจทางการเกษตร เป็นต้น เพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบเกี่ยวกับการเกษตร ใช้เป็นพื้นฐานความรู้ต่อยอดสู่การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อขั้นสูงต่อไป
  • หลักสูตรนี้ยังได้พาการศึกษาไปสู่โลกของการทำงานจริง ทั้งในรูปแบบการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรียนรู้การทำฟาร์มจำลองภายในมหาวิทยาลัย หรือ เชิญผู้ที่เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น
  • นอกจากความรู้แล้วนักศึกษาจะได้ถูกปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น “ลูกพระราชบิดา” ของมหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้สนุกสนานกับกิจกรรมเสริมต่างๆ ของสโมสรนักศึกษา ฯลฯ

4 ปีเรียนรู้อะไร?

ได้เรียนปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตรตามมาตราฐานมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งที่ศาลายาและวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ทั้งเรียนในห้องและแบบเรียนรู้ เพื่อหาคำตอบเพิ่มประสบการณ์ให้ตนเองในพื้นที่จริง

  • ปี 1 เรียนที่ศาลายา

ศึกษาวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิชาพื้นฐานด้านคุณธรรม-สังคมแวดล้อม

  • ปี 2-4 เรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี

ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร

 

  • กลุ่มวิชาบังคับ ได้แก่

การผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ การผลิตและแปรรูปพืชพลังงานการขยายพันธุ์พืช การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น

  • กลุ่มวิชาเอกเลือก ได้แก่

การผลิตพืชอุตสาหกรรมและพลังงาน การผลิตเห็ด ไม้ดอก ไม้ประดับและการออกแบบจัดสวน ส่งเสริมการเกษตร และธุรกิจการเกษตร เป็นต้น

  • กลุ่มวิชาโครงการวิจัยและสหกิจศึกษา

เพื่อมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการความณุ้โดยการทำงานวิจัยและได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

จบแล้วทำงานอะไร?

คำถามยอดนิยมคำถามหนึ่งคือ จบสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง คำตอบมีมากมายตอบหลายหน้ากระดาษก็ไม่จบสรุปสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายว่าหากน้องๆ จบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรแล้วสนใจในงานราชการก็มีหน่วยงานต่างๆ มากมายรอรับอยู่ เช่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัดในกรมการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตรในกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างกรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน ก็สามารถเข้าทำงานได้ แต่หากน้องๆ สนใจงานด้านเอกชนก็มีบริษัทมากมายรอรับอยู่ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านพืชหรือสัตว์ งานด้านเคมีเกษตร งานด้านการส่งเสริมการเกษตรใน บ.ซีพี บ.เจียไต๋ บ.มอนซานโต้ บ.เบทาโกร เป็นต้น

แต่หากน้องๆ ต้องการทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานกึ่งภาครัฐก็มี เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) เป็นต้น

นอกจากนั้นน้องๆ ยังสามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นนักวิจัยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อีกด้วย

ทั้งนี้น้องๆ ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น ว่าอนาคตอยากเป็นอะไร จะทำให้เรียนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

คำถามที่พบบ่อย?

เพราะความเป็น “มหิดล” ทำให้เชื่อมั่นว่าสามารถ หล่อหลอมเป็นคนดีและมีปัญญา นำพาสุขให้แก่ชีวิตได้ และวิทยาศาสตร์การเกษตรที่นี่ เรียนทั้งที่ศาลายาและวิทยาเขตกาญฯ ทำให้ได้ความรู้ครบครัน ตอบโจทย์ต่อการเกษตรในพื้นที่จริงและสามารถต่อยอดในระดับกว้างและลึกได้

สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เน้นการเรียนการสอนในด้านการเกษตรที่เป็นวิทยาศาสตร์ เช่น วิชาพืชเศรษฐกิจ วิชาสัตว์เศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น อีกทั้งยังมีวิชาเอกเลือกอีกหลากหลาย เช่น ส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจการเกษตร การผลิตเห็ด เป็นต้น ให้ได้เลือกเรียนตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรจะเน้นทั้งการศึกษาภาทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เราจึงมีทั้งห้องแลปให้ได้ทดลองทำจริงและยังมีแปลงฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย
ข้อมูลจาศิษย์เก่ารุ่นที่ผ่านๆ มา ได้ทำงานในอัตราส่วนที่สูง (เกินร้อยละ 95) ทั้งในบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ครู อาจารย์ นักวิจัย และ ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

ที่นี่มีนักศึกษาอยู่ด้วยกันถึง 7 สาขาวิชา ทำให้น้องๆได้รู้จักเพื่อนๆต่างสาขามากมาย สถานที่มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเรียนรวมทั้งความเป็นอยู่ในหอพัก นอกจากนั้นยังมีบรรยากาศสดชื่นและสวยงานโดยเฉพาะหน้าหนาวจะรู้สึกเย็นสบาย เหมือนอยู่บ้านพักตากอากาศ หรืออาจได้ใส่เสื้อกันหนาวตัวเก่ง ชิวล์ๆ กันเลยทีเดียว