ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?

ในโลกปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจมีความเป็นพลวัตสูง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น องค์การต่างๆ จึงต้องแสวงหาปัจจัยแห่งความสำเร็จใหม่ๆ จากความท้าทายที่เกิดขึ้น เช่น การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับนานาชาติ มีการแข่งขันของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น เป็นต้น องค์การจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะความรู้ ทักษะ และความสามารถทางบริหารจัดการ


กิจกรรมเสริมระหว่างการศึกษา

เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบริษัทชั้นนำต่างๆ มีการจัดตั้งบริษัทเสมือนจริง (Dummy Company) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระหว่างศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

4 ปีเรียนรู้อะไร?

มุ่งเน้นให้ผู้เรีนยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือเป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข สอดคล้องกับปรัชญาในการจัดการศึกษาของมหาวิทยามหิดล
หลักสูตรได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถด้านการจัดการสมัยใหม่ โดยสอนรายวิชา

  • กลุ่มวิชาพื้นฐาน ได้แก่ องค์การและการจัดการ หลักการตลาด การเงินธุรกิจ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การวิจัยธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ เป็นต้น
  • กลุ่มวิชาชีพบังคับ ได้แก่ การจัดการของผู้ประกอบการ การจัดการทรัพยากมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์แะห่วงโซ่อุปทาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นต้น
  • กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่ ด้านการจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ด้านการขัดการการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนเป็นบุคลากรของอค์การ

คำถามที่พบบ่อย?

หลักสูตรเปิดรับนักศึกษามาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เกิดความทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มความต้องการนักจัดการมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การมีความหลากหลาย มีการปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เกิดการแข่งขันในองค์การสมัยใหม่ จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยหลักสูตรได้ปรับปรุงเนื้อหาและรายวิชาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน