ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?

 • ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีววิทยา
 • ชอบธรรมชาติ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ เห็ดรา พืช หรือแบคทีเรีย
 • อยากรู้ว่าโลกของเราและประเทศของเรามีทรัพยากรธรรมชาติอะไรอยู่บ้าง
 • สนใจสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน์อะไรบ้าง และจะใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างไร
 • อยากมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพ
 • จบแล้วทำงานได้หลากหลายอาชีพ
 • อยากมีโอกาส Go Inter ทำงานในองค์กรระดับโลก

นักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ทำอะไร?

 • สำรวจ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 • วางแผนการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 • ประสานงานกับองค์กรและนักวิชาชีพอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ
 • แก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติของทรัพยากรธรรมชาติ บนพิ้นฐานของข้อเท็จจริง จากจ้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นสำคัญ

4 ปีเรียนรู้อะไร?

 • วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ เพื่อได้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระบบการทำงานของร่างกายสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เข้าใจชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตเชิงลึกอย่างเป็นระบบ
 • วิทยาศาสตร์โลก ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และวิวัฒนากร เพื่อให้รู้ว่าบ้านของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์เป็นอย่างไร และเรามีตัวตนอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไร
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งระดับพันธุกรรม ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ เพื่อให้รู้ว่าทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมีอะไรอยู่บ้าง มีความสัมพันธ์กันเองและสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างไร

 

 • เรียนรู้ภาคปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เพื่อสร้างทักษะในการศึกษาและการสำรวจทรัพยากรชีวภาพ
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อให้ทราบคุณค่า สถานภาพภัยคุกคาม แนวทางในการอนุรักษ์ และการฟิ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • สัมมนา โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงานเพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูล วางแผนงานวิจัย ทำงานวิจัย วิเคราะห์และสรุปผล ตลอดจนนำเสนอผลงานทั้งด้วยวจาและโปสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จบแล้วทำงานอะไร?

 • นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านชีววิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
 • ครู อาจารย์
 • นักวางแผนจัดการนโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • นักสื่อความหมายธรรมชาติ
 • นักจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรม
 • การแสดงความรับผิดชอบเพื่อสังคม (CSR) ผู้ประสานงานในองค์กรด้านทรัพยากรธรรมชาติทั้งในระดับชาติและและระดับนานาชาติ

คำถามที่พบบ่อย?

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มีพิ้นฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับชีววิทยา มีคุณวุฒิเทียบเท่ากัน ที่เพิ่มเติมคือศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ดังนั้นจึงไม่ค่อยเน้นรายวิชาด้านความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนการอนุรักษ์และการฟิ้นฟูทรัพยากรชีวภาพอย่างบูรณาการ

การเรียนการสอนของทั้งสองหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพได้เช่นเดียวกัน แต่การเรียนชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ทำให้บัณฑิตมีความรู้ด้านชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตที่ลึกซึ้งกว่า เช่น พันธุศาสตร์ ชีววิทยา ระดับเซลล์และโมเลกุล และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ในขณะที่บัณฑิตวนศาสตร์ก็มีความรู้เรื่องการจัดการป่าไม้และพื้นที่อนุรักษ์ที่ลึกซึ้งกว่า ดังนั้นบัณฑิตทั้งสองจึงสามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากชีวภาพร่วมกันได้โดยมีความชำนาญใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันนั่นเอง.

บางคนอาจคิดว่าการที่ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีแต่ป่าเขานั้นเป็นความกันดาร แต่สำหรับหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์นั้น ป่าเขาเหล่านี้เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ ที่ทำให้นักศึกษาสัมผัส ได้เรียนรู้และฝึกทักษะวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่น่าอิจฉาของคนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเลยทีเดียว.

แนวโน้มตลาดความต้องการนักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์นั้น จะเปิดกว้างมากขึ้น เพราะปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติของทุกประเทศทั่วโลกมีเหลืออยู่ไม่มากแล้ว เรากำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และความท้าทายที่จะพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งหน่วยงานภารรัฐและเอกชนทั้งภายใน และต่างประเทศที่กำลังเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบเพื่อสังคม นอกจากนั้นความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะทำให้บัณฑิตสามารถสร้างรายได้ในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย เพราะประเทศไทยจัดอยู่ในพิ้นที่ Hot spot ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่องค์กรในระดับโลกให้ความสำคัญอย่างมาก.