ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?

 • เพื่อจบไปเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไทย
 • เพื่อก้าวทันโลกด้านความปลอดภัยอาหาร การผลิตและการจัดการให้ได้มาตรฐานสากล
 • ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีและกายภาพของวัตถุดิบ การประยุกต์ใช้วิทยาการและเทคโนโลยีที่จะช่วยยึดอายุการเก็ฐผลิตภัณฑ์และการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • เพื่อจบไปเป็นเจ้าของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารหรือทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยีการอาหาร คืออะไร?

 • การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในระดับอุตสาหกรรม ที่มีความปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
 • นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการผลิต การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ ข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง การวิจัยและพัฒนา การเก็บรักษาและการขนส่ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานจนถึงมือผู้บริโภค

4 ปีเรียนรู้อะไร?

 • สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ต้องบูรณาการหลายวิชาเข้าร่วมกัน ทั้งเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์
 • กระบวนการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ ทั้งในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • หลักการทางวิศวกรรมอาหาร เพื่อการคำนวณและออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร
 • การเปลี่ยนเปลงของสารอาหารเมื่อได้รับความร้อน ความเย็น สารเคมี ฯลฯ

 

 • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี กายภาพ และทางประสาทสัมผัส
 • จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และโทษในอาหาร
 • บรรจุภัณฑ์ และการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร
 • การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ระบบคุณภาพอาหาร กฎหมายและมาตรฐานอาหารระดับชาติและสากล

จบแล้วทำงานอะไร?

สามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ดังนี้

 • หน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / กรมปศุสัตว์ / กรมประมง / กรมวิชาการเกษตร / กรมวิทยาศาสตร์บริการ / แผนกโภชนากร ในโรงพยาบาลและบริษัททั้งภาครัฐและเอกชน หรือ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ เช่น สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานหลายด้าน ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ การผลิต วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านการประกันคุณภาพ วิเคระห์ระบบคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ

 • หน่วยงานภาคเอกชน

ในสถานประกอบการด้านต่าง ๆ ได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ / บริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพด้านการผลิตความปลอดภัยทางอาหาร อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ด้านการผลิตอาหารสารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ เป็นต้น โดยมีลักษณะงานหลายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ด้านการผลิต ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ด้านการวิเคราะห์คุณภาพ ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้ประกอบการและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้ทั้งในและต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย?

ไม่จำเป็นค่ะ แต่เทคโนโลยีการอาหารต้องรู้ขั้นตอนกระบวนการผลิต รู้ว่าใช้วัตถุดิบใดบ้างในอาหารแต่ละชนิด สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าควรใส่วัตถุดิบใดก่อนหลัง ใส่เพื่ออะไรและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นหลังจากใส่ไปแล้ว

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ และด้วยประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา มีจำนวนประชากรเด็กและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีอาหารที่หลากหลาย และมีปริมาณเพียงพอกับประชากรโลก อีกทั้งงานทางด้านเทคโนโลยีการอาหารมีหลายด้าน ทั้งด้านการผลิต ควบคุม ตรวจสอบวิจัยและพัฒนา ประกันคุณภาพ ฯลฯ ดังนั้นจึงมีงานหลากหลายแขนงที่รอให้บัณฑิตเทคโนโลยีการอาหารไปพัฒนาค่ะ

สาขาเทคโนโลยีการอาหารต้องอาศัยทักษะการคำนวนในการเรียนวิชาประยุกต์ของสาขาในหลายรายวิชา แต่ไม่ต้องกังวลนะคะเรามีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา โดยมีรายวิชาที่ช่วยในการฝึกทักษะการคำนวนตั้งแต่ในระดับพื้นฐานจนถึงระดับประยุกต์ บวกกับความทั้งใจจริง รับรองว่าหนูเรียนไหวแน่ค่ะ