สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และศิลปศาสตร์

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
ความเป็นมา

จากแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2552-2555 ที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล สนองต่อความต้องการของสังคม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคล กรในด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ ดังนั้นสาขาวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีพันธกิจหลักร่วมกันในการสอน รายวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และการจัดการ บัณฑิต เล็งเห็นว่าหากมีระบบบริหารจัดการร่วมกัน จะทำให้การเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา เขตกาญจนบุรี มากขึ้น อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ เรียนการสอนใน รายวิชาพื้นฐานบางรายวิชา ซึ่งยังอยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ อีก ทั้งเนื้อหาของรายวิชาบางสว่วนไมส่สอดคลอ้องกับหลักสูตรที่มี ณ วิทยาเขตฯ และ ในปัจจุบัน คณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และภาษาต่างประเทศมี ศักยภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน เพื่อสอดคล้องกับ สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิสัยทัศน์

มุ่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

ภารกิจ
  • สร้างบัณฑิตใหม้มีปญัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำานึก เพื่อส่วนรวม มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นและ ประเทศชาติ
  • สร้างองคค์ความรู้และผลงานที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ ต้องการของชุมชนและสังคม
  • บริหารจัดการทรัพยากรของวิทยาเขตฯ ให้้มีประสิทธิภาพ สูงสุด
เป้าหมาย
  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับการ ประกอบอาชีพ
  • เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานและภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐาน
  • ผลิตงานวิจัยและตีพิมพ์บทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ และ นำไปประยุกต์ใช้ท้ างด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
  • ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีและเขต ภูมิภาคตะวันตก และเสริมสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขตฯ
รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ลำดับที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
1 KAID200 Basic Biochemistry 3(3-0-6)
2 KAID201 Basic Biochemistry Laboratory 1(0-3-1)
3 KAID220 Basic Organic Chemistry 3(3-0-6)
4 KAID221 Basic Organic Chemistry Laboratory 1(0-3-1)
5 KAID222 Analytical Chemistry 2 (3-0-6)
6 KAID223 Analytical Chemistry Laboratory 1(0-3-1)
7 KAID242 English for Project Writing 3(3-0-6)
8 KAID243 English for Research 3(3-0-6)
9 KAID241 Communicative Business English 1 3(3-0-6)
10 KAID240 English for Organizational Communication 3(3-0-6)
11 KAMG305 Business English 3(3-0-6)
12 KAMG433 English for Tourism and Service Industry 3(3-0-6)
13 KAID341 Communicative Business English 2 3(3-0-6)
14 KAID342 Correspondence and Writing 3(3-0-6)
15 KAID441 Business English Communication 3(3-0-6)
16 KAED200 Engineering Mathematics 3(3-0-6)
17 KACM231 Business Mathematics 3(3-0-6)
18 KAID270 Introduction to Statistics 2(2-0-4)
19 KAID370 Experimental Designs 3(3-0-6)
20 KAID271 Prob. And Applied Stat. 3(3-0-6)
21 KAID280 Physics for Agricultural Science 4(4-0-8)