โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และประเมินความสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลเครื่องมือการประเมินสากล ICDL


ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล Digital Literacy พร้อมเข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดย ICDL ASIA จำนวนจำกัดเพียง 75 คน เท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร.034585058 ต่อ 2101

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

1.รับสมัครเฉพาะนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยามหิดล ชั้นปีที่ 2,3 และ 4
2.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมได้ครบทุกกิจกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่
(1)การอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและ
(2)เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เครื่องมือการประเมินสากล ICDL

กำหนดการจัดโครงการ
เดือน กิจกรรม
บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 รับสมัคร
ภายในเดือนธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
มกราคม - สิงหาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)
มกราคม - สิงหาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เครื่องมือการประเมินสากล ICDL ณ ศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/z97We5jZ7mmbYNjF9 หรือสแกน QR Code เพื่อทำการลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
งานเทคโนโลยีดิจิทัล
คุณธราธร เอกจิตต์
โทร.034585058 ต่อ 1325
หรือ
งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คุณรุชดา สิทธิสังข์
โทร.034585058 ต่อ 2101