บุคลากร

หัวหน้างาน
  • ชื่อ-นามสกุล: นิรันดร์ เพียงลิ้ม
  • ตำแหน่ง: หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล
  • โทร: 034-585058 1235
  • E-Mail: niran.pia@mahidol.ac.th
บุคลากรในงาน
  • ชื่อ-นามสกุล: พัชรี อินเกลี้ยง
  • ตำแหน่ง: พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
  • โทร: 034-585058 1236
  • E-Mail: phatcharee.inl@mahidol.ac.th