Chem Invent

โปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) คือ โปรแกรมจัดการข้อมูลของสารเคมี ทั้งชนิดปริมาณที่นําเข้าและปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี เพื่อให้มีการจัดการสารเคมีที่เป็นระบบ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นทางหน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและส่งเสริมวิชาการ จึงได้นำโปรแกรม ChemInvent2015 เข้ามาใช้ในการจัดการระบบสารเคมีของวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยนักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ใช้โปรแกรมดังกล่าวในการบริหารจัดการข้อมูลสารเคมีของแต่ละคลังสารเคมี