ESPReL

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัย ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในมิติต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมีตั้งแต่การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งงานวิจัยที่เกิดภายในมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจาก วช. เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัดทำ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

ดังนั้นงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จึงได้มีแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ESPReL เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยสำหรับการทำงานของนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป