บุคลากร

หัวหน้างาน
 • ชื่อ-นามสกุล: อัมพา เอกจิตต์
 • ตำแหน่ง: หัวหน้างานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 • โทร: 034-585059-65 2403
 • E-Mail: ampha.yao@mahidol.ac.th
บุคลากรในงาน
 • ชื่อ-นามสกุล: สมยศ นิลเขียว
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
 • โทร: 034-585059-65 061-2363651
 • E-Mail: somyot.nil@mahidol.ac.th
 • ชื่อ-นามสกุล: บุรินทร์ แสงสุข
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 • โทร: 034-585059-65 มือถือ 0839930660
 • E-Mail: burin.sea@mahidol.ac.th
 • ชื่อ-นามสกุล: พีรตา ขุนโอษฐ์
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 • โทร: 034-585059-65 2511
 • E-Mail: phirata.khu@mahidol.ac.th
 • ชื่อ-นามสกุล: พงษ์ ศรีทองดี
 • ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม
 • โทร: 034-585059-65 2406
 • E-Mail: phong.srt@mahidol.ac.th