ข่าวการศึกษา

กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2021 ร่วมกับ Korea National University of Education และ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี ระยะที่ 2
กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2021 ร่วมกับ Korea National University of Education และ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี ระยะที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) MU EdPEx Assessment
สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ภายใต้หัวข้อ “Roles of Academia for Plastic Pollution Solutions”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ Virtual MUKA-KNUE Virtual International Exchange Program 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการปลอดภัยในรูปแบบ Peer evaluation
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2564
การประชุมหารือความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA) และ University of York ประเทศอังกฤษ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) บริษัท ก่อบุญณัฐ จำกัด
การประชุมหารือความร่วมมือด้านวิจัยร่วมกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ผ่านระบบออนไลน์
การประชุมหารือความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA) และ Changwon National University (CWNU) สาธารณรัฐเกาหลี
ต้อนรับคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการให้แก่นักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น (โครงการมหิดลพี่เลี้ยง)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จ.กาญจนบุรี
การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์สอบ ICDL (The Digital Skills Standard)
กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work ร่วมกับ Korea National University of Education และ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี
โครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)
กิจกรรมการรับฟังผลการตรวจประเมินหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ AUN-QA
พิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา ให้กับพนักงานการเกษตร กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนาฯ
การประชุมออนไลน์เพื่อพัฒนาสื่อการสอน Teacher Training Contents ร่วมกับ Korea National University of Education และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์เข้าร่วมนำเสนอผลการศึกษาจากโครงการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทุนด้านต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์
กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
กิจกรรมพิธีไหว้ครูโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
การประชุมออนไลน์เพื่อขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรม Start Up ระหว่างประเทศของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ กับ Korea National University of Education (KNUE) และ Hanbat National University
ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และหอพักนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
ส่งมอบชุดต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Business Across Crisis”
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563
MUKA-KNUE ประชุมหารือความร่วมมือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนผ่านระบบออนไลน์
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย กับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย
กิจกรรม KN Open House โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ
ค่ายนักอนุกรมวิธานน้อย ตอน "นักปักษีวิทยา" รุ่น 1 จัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา​ Korea National University of Education Student Exchange Program (KNUE-MUKA Student Exchange Program 2020)
มหาวิทยาลัย​มหิดล​ วิทยา​เขต​กาญจนบุรี​ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กิจกรรมภาคสนามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาจาก​ City University of New York กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท BKK TECH จำกัด และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
กิจกรรมความร่วมมือด้านวิจัย
กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 (Portfolio)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย จาก School of Earth and Space Sciences, Department of Geology, Peking University (PKU)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในการประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3
นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล รับทุนการศึกษาจาก Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO)
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เข้าร่วมทดลองเรียนในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์กับนักศึกษา ก่อนยื่นใบสมัคร รอบ Portfolio
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนจิตอาสาจากโครงการ Youth for Understanding (YFU) ประเทศเยอรมันนี
หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมภาคสนาม “เทคนิคการจับและเซทแมลง”
อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ บรรยายภาคสนาม หัวข้อ “พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของชะนี”
หลักสูตรธรณีศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ Thailand Food Innovation - Regional Boot Camps 2019 “ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย”
นักศึกษา สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาจาก Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO)
คณาจารย์และนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงพื้นที่ทำแปลงสาธิตส่งเสริมการปลูกถั่วอัลฟัลฟ่า ร่วมกับชุมชน
หลักสูตร​เทคโนโลยี​การ​อาหาร​ มหาวิทยาลัย​มหิดล​ วิทยาเขต​กาญจนบุรี​ ให้ความรู้แก่โรงงานน้ำตาลทราย เพื่อลดการสูญเสียในระหว่างการผลิต
การตรวจประเมินหลักสูตร AUN–QA ( AUN Quality Assurance) ประจำปี 2562
กิจกรรมแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมรับเป็นที่ปรึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียน (สายวิทย์-คณิต และศิลป์ภาษา) โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี”
อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร หารือการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
นิทรรศการในงาน “เปิดบ้านจามจุรี ครั้งที่ 2” ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมแสดงผลงานวิจัยในกิจกรรม MAHIDOL R-I-SE NOW
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ จัดประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญา จากสภาวิศวกร เพื่อรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MoU ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NCBIM และ ICBIM 2019 ครั้งที่ 2
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Center for Environment, Health and Field Sciences Chiba University
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี “แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี”
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต​กาญจนบุรี​ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Peking University
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับอาจารย์จาก Chiba University, Japan
ความร่วมมือกับโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน “ความเป็นที่สุดของนักเทรดหุ้นรุ่นเยาว์” ในโครงการ MU Stock Challenge : season 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการอาหาร) ร่วมหารือร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์จาก Rutgers, The State University of New Jersey
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 4 ราย ซึ่งได้รับทุนแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ ประเทศอินเดีย
อาจารย์หลักสูตรบัญชี ม.มหิดล ร่วมเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาด ในหัวข้อ "การพัฒนาสถานที่ผลิตให้มีมาตรฐาน สำคัญอย่างไรต่อการตลาด "
Open House โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
The Visiting Professor Program Mahidol University Kanchanaburi Campus Department of Conservation Biology
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งมอบหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านธรณีศาสตร์ร่วมกับ School of Earth and Space Sciences, Peking University (PKU)
คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน"ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"
สาขาธรณีศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับหลักฐานการพบฟอสซิล หิน แร่ฯลฯทางธรณีวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มหาวิทยาลัยในรัสเซียเป็นผู้บรรยายให้ความรู้
หลักสูตรธรณีศาสตร์ การนำเสนอผลงานฯ @ the 16th Gondwana International Conference, Asia Hotel, Bangkok.
กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหิดลวิชาการ 2560 #Mahidol OpenHouse
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นำนักศึกษาลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์จริง การเลี้ยงผึ้ง แมลงเศรษฐกิจ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยที่คว้าเหรียญในการแข่งขันวิทยาศาสตร์และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 2560 โดยมี ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล เป็นคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐกิตติ์ แสงสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขัน "การพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal"
ดร.ปริญญา พุทธาพิบาล เป็นผู้นำตัวแทนประเทศไทยใน การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกปี 2560
ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดลในการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร
นักศึกษาวิศวะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ "EGAT Engineer Camp”
สถาบันPIM และDirector จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมและ หารือ พัฒนาแนวคิดการจัดการเกษตรที่ทันสมัย ร่วมกับ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมในพิธีการแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศจีน
สถาบัน PIM เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล
นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการไปประเทศประเทศมาเลเซีย
โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในงาน "Dek-D On Stage Special"
ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมนักศึกษาสาขาพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ ในการส่งผลงานแผนธุรกิจเข้าประกวด โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และ อาจารย์จีรัน กิ่งแก้ว อาจารย์ประจำสาขา วิชาเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งได้รับรางวัล Poster Award Presentation ในงานประชุมวิชาการ AgBio 2017
นักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับรางวัลทุนวิจัยจากน้ำมันรำข้าวคิง
โครงการ 15th Anniversary of Food Technology ในโอกาสครบรอบ 15 ปีการเปิดการเรียนการสอน
นักศึกษา สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 6 รายรับมอบทุนจาก บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล (AUN –QA)