ข่าวการศึกษา

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Center for Environment, Health and Field Sciences Chiba University
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี “แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี”
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต​กาญจนบุรี​ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Peking University
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับอาจารย์จาก Chiba University, Japan
ความร่วมมือกับโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน “ความเป็นที่สุดของนักเทรดหุ้นรุ่นเยาว์” ในโครงการ MU Stock Challenge : season 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการอาหาร) ร่วมหารือร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์จาก Rutgers, The State University of New Jersey
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 4 ราย ซึ่งได้รับทุนแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ ประเทศอินเดีย
อาจารย์หลักสูตรบัญชี ม.มหิดล ร่วมเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาด ในหัวข้อ "การพัฒนาสถานที่ผลิตให้มีมาตรฐาน สำคัญอย่างไรต่อการตลาด "
Open House โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
The Visiting Professor Program Mahidol University Kanchanaburi Campus Department of Conservation Biology
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งมอบหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านธรณีศาสตร์ร่วมกับ School of Earth and Space Sciences, Peking University (PKU)
คณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน"ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"
สาขาธรณีศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับหลักฐานการพบฟอสซิล หิน แร่ฯลฯทางธรณีวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มหาวิทยาลัยในรัสเซียเป็นผู้บรรยายให้ความรู้
หลักสูตรธรณีศาสตร์ การนำเสนอผลงานฯ @ the 16th Gondwana International Conference, Asia Hotel, Bangkok.
กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหิดลวิชาการ 2560 #Mahidol OpenHouse
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นำนักศึกษาลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์จริง การเลี้ยงผึ้ง แมลงเศรษฐกิจ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยที่คว้าเหรียญในการแข่งขันวิทยาศาสตร์และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 2560 โดยมี ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล เป็นคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐกิตติ์ แสงสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขัน "การพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal"
ดร.ปริญญา พุทธาพิบาล เป็นผู้นำตัวแทนประเทศไทยใน การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกปี 2560
ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดลในการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร
นักศึกษาวิศวะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ "EGAT Engineer Camp”
สถาบันPIM และDirector จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมและ หารือ พัฒนาแนวคิดการจัดการเกษตรที่ทันสมัย ร่วมกับ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมในพิธีการแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศจีน
สถาบัน PIM เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล
นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการไปประเทศประเทศมาเลเซีย
โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในงาน "Dek-D On Stage Special"
ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมนักศึกษาสาขาพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ ในการส่งผลงานแผนธุรกิจเข้าประกวด โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และ อาจารย์จีรัน กิ่งแก้ว อาจารย์ประจำสาขา วิชาเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งได้รับรางวัล Poster Award Presentation ในงานประชุมวิชาการ AgBio 2017
นักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับรางวัลทุนวิจัยจากน้ำมันรำข้าวคิง
โครงการ 15th Anniversary of Food Technology ในโอกาสครบรอบ 15 ปีการเปิดการเรียนการสอน
นักศึกษา สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 6 รายรับมอบทุนจาก บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล (AUN –QA)