ทุนจากหน่วยงานภายนอก

ลำดับที่ รายการ จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร คุณสมบัติ หมดเขต ส่งเอกสาร
1 ทุนส่งน้องเรียนจบ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 2561
ใบสมัคร ภาษาไทย | pdf
ระดับปริญญาตรี 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบการศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษา 4 ปี
ผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนล่าสุด 3.15 ขึ้นไป
เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 ต่อปี
ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น กรอ. และ กยศ.
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯจัดขึ้นได้
อายุไม่เกิน 30 ปี
14 ธ.ค.61 ห้อง 2213 ชั้น 2อาคารเรียนรวม