ทุนจากหน่วยงานภายนอก

ลำดับที่ รายการ ประเภททุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร เกรดเฉลี่ย คุณสมบัติ หมดเขต ส่งเอกสาร เงื่อนไขเมื่อได้รับทุน
1 ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจําปีการศึกษา 2564 ทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร 5 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา 3.00 ขึ้นไป 1.นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2564
2.มีผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ยสะสม) 3.00 ขึ้นไป
3.เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริง
4.เป็นผู้มีความประพฤติดีสุภาพเรียบร้อย ไม่เป็นผู้กระทําผิดกฎหมายหรือผิดวินัยนักศึกษา
5.มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เสพสิ่ง มึนเมา หรือยาเสพติดทุกประเภท
6.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรับทุนอื่นใด (ทั้งทุนรายปีและต่อเนื่อง) ยกเว้น กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ) แต่ผู้ปกครองประสบปัญหาในการหารายได้และมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษาผู้ขอทุน
7.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือมีส่วนช่วยเหลืองานของคณะหรือมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
10 ส.ค.64 คลิกลิงค์ 1.เขียนจดหมายแสดงความขอบคุณให้แก่ผู้มีอุปการะทุนการศึกษา (ทุกปีการศึกษา)
2.รายงานผลการศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา
3.สามารถไปเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนตามที่มูลนิธิฯ กำหนด
2 ทุนกาศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร 4 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ไม่ต่ำกว่า 2.50 1.ทุนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีไม่จำกัดคณะ/สาขาวิชา
2.เป็นผู้ประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
4.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา จากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใด ยกเว้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
8 ต.ค.64 คลิกลิงค์
3 ทุนการศึกษา “มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง” ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75 1.นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาวิทยาสาสตร์การเกษตร
2.สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
3.อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
4.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
5.สามารถสอบเข้าผ่านสถาบันอุดมศึกษา และคณะวิชาที่ได้รับทุน
6.เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปี หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจบ มีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปี
7.เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย
25 ก.ค.64 คลิกลิงค์ 1.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรโดยผู้ที่จะได้รับทุนต่อเนื่องจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
2.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าทำสัญญาการรับทุนตามแบบสัญญาที่มูลนิธิกำหนดและปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
3.กรณีนักศึกษาได้รับทุนแล้วไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
4.ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาใดๆ หลังได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ
5.ผู้ได้รับทุนไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานหรือชดใช้เงินให้กับมูลนิธิเพื่อคืนทุน
4 โครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนต่อเนื่อง 3 ปี การศึกษา 90 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุดที่มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 1.มีสัญชาติไทย
2.มีควาวมประพฤติดี
3.มีความเป็นผู้นำ
4.ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
31 ส.ค.64 คลิกลิงค์ 1.ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด
2.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียน ทุกภาคการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษาทราบ
3.ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้ากิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพตามที่โครงการทุนการศึกษาฯกำหนดและจัดขึ้น
4.ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรโดยผู้รับทุนการศึกษาต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนด
5.ผู้ที่รับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น ยกเว้น ทุนการศึกษาจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
6.โครงการทุนการศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีความประพฤติไม่เหมาะสม