ทุนจากหน่วยงานภายนอก

ลำดับที่ รายการ จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร คุณสมบัติ หมดเขต ส่งเอกสาร
1 ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล x 15,000 บาท
 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 1.50 ขึ้นไป
 3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) หรือทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ
15 ก.พ.64 ห้อง 2213 ชั้น2อาคารเรียนรวาม วิทยาเขตกาญจนบุรี
2 ทุนเรียนต่อ ป.โท ASEAN+ONE Scholarship 1 xxxxxxx
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 2. ผลการเรียนดี ความประพฤติดี
 3. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ขั้นต้น
มี.ค.64 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
3 ทุนมูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง x x
 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
 3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวรวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี
25 ก.ค.64 มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
ทุนที่หมดเขตแล้ว
1 ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ 50 30,000 บาท
 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร, ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์, เทคโนโลยีการอาหาร, บริหารธุรกิจ, บัญชี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 2. เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.15
 3. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360000 บาท/ปี
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืม กรอ./กยศ.
23 ธ.ค.63 ห้อง 2213 ชั้น 2อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี
2 ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ 8 60,000 บาท
 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาเทคโนโลยีการอาหารและบัญชี
 2. เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.15 (ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3)
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืม กรอ./กยศ.
11 ม.ค.64 ห้อง 2213 ชั้น 2อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี