ห้องปฏิบัติการ

มีห้องปฏิบัติที่มีการรับรองมาตรฐาน ESPReL (มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏฺิบัติการวิจัยในประเทศไทย) เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยสำหรับการทำงานของนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

ตารางข้อมูลห้องปฏิบัติการ
ลำดับ ห้อง ชื่อห้องปฏิบัติการ *ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ESPRel
1 L-102/2 Geochemistry Lab Fume hood. Hot air oven, Furnace
2 L-104/1 Radiation Lab XRF
3 L-111 Botany Lab Hot air oven, Microscope, Stereo microscope
4 L-112/1 Food analysis Lab 1 Soxhlet extraction, Fume hood, Protein analyzer, Hot air oven, Water bath, Water bath shaker
5 L-201 Zoology Lab Microscope, Hot air oven
6 L-202 Petrology Lab Polariscope, Microscope, Stereo microscope
7 L-207 Genetic Room PCR, Centrifuge
8 L-210 Chemistry Lab Fume hood
9 L-302 Plant physiology and Plant tissue culture Lab Microtome, Hot air oven, Laminar flow, Microwave
10 L-305/2 Food Analysis Lab 2 Furnace, Fibertherm, Fume hood
11 L-306 Environmental Engineering Lab TGA, Muffle furnace, Micro GC, Microwave digestion, Microplate reader, Protein analyzer, Hot air oven, Fume hood
12 L-309 Pilot production plant Lab Versatile environmental test chamber, Incubator, Hot air oven, Sample divider
13 M-03 โรงเรือนเพาะเห็ด Autoclave , Hot air oven, Laminar flow, เครื่องย่อยปุ๋ยพืชสด, เครื่องอัดวัสดุเพาะเห็ด
กำลังดำเนินการ
14 L-101 Chemistry Lab 1 Hot air oven, Water bath, Water bath shaker, Fume hood, Spectrophotometer, Autotitrator, Melting Point Apparatus
15 L-103 Microbiology Lab Fume hood, Water bath, Microscope, Autoclave , Incubator, Hot air oven, Laminar flow
16 L-112/2 Food Microbiology Lab Centrifuge, Hot air oven, Stomacher, Water bath
17 L-205/1 Wetland  
18 L-205/2 General Biology Lab Deep Freezer, Microtome
19 L-205/3 Soil Science and Natural Product Laboratory Hot air oven Vacuum pump, Fume hood
20 L-206/2 Central Instrument Lab 1 HPLC, GC, UV visible, Texture, Centrifuge
21 L-208 Central Instrument Lab2 GCMS, Microwave digestion, Fume hood
22 L-209 Ecology Lab Deep Freezer, Hot air oven, Microscope
23 L-301 Molecular and Microbiology Lab Horizontal Electrophoresis, Vertical electrophoresis, PCR, Gel doc, Laminar flow, Micro centrifuge
24 L-305/1 Agricultural Biotechnology Lab  

*หมายเหตุ : รายการครุภัณฑ์ในห้องบางส่วน