กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพฯ

วันที่ 25 มกราคม 2566 งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมและตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มารุต ศักดิ์แสงวิจิตร
หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าแนะแนว กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ดอนเมือง กรุงเทพฯ