บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อว่าเป็น Healthy University เรื่องสุขภาพจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญระดับต้น ๆ ที่ไม่ควรละเลย มหาวิทยาลัยจึงจัดหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา


สถานที่ตั้ง

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ จุด One stop Service หอพักนักศึกษา โทรศัพท์ 034-585-060 ต่อ 4103

วัน เวลา บริการสุขภาพ ผู้ให้บริการ หมายเหตุ
จ.-ศ. 08.30-16.30 น. (พัก 11.00-12.00น.) รักษาพยาบาล
เบิกชุดปฐมพยาบาล
ยืม-คืนบัตรทันตกรรม
จัดการสิทธิรักษาพยาบาล
อื่นๆ
พยาบาลประจำ -
จ.-พฤ. 16.00-20.00 น. รักษาพยาบาล พยาบาล* ยกเว้นช่วงปิดหอพัก
อ. 16.00-19.00 น. รักษา แพทย์* ยกเว้นช่วงปิดหอพัก
จ.-ศ. 20.00-08.30 น. เจ็บป่วยฉุกเฉิน ปฐมพยาบาล เวรหอพัก (on call) ยกเว้นช่วงปิดหอพัก
วันหยุดราชการ 24 ชม. เจ็บป่วยฉุกเฉิน ปฐมพยาบาล เวรหอพัก (on call) ยกเว้นช่วงปิดหอพัก
การจัดทำสิทธิการรักษา
ประเภท คุณสมบัติ วิธีการจัดทำ
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1. เป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกสวัสดิการข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือประกันสังคม
2. เป็นบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ บุตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการการเมือง (อายุเกิน 20 ปี)
3. นักศึกษาที่มีบิดา-มารดา ประกอบอาชีพอื่นๆ
4. ผู้ยังไม่เคยทำประกันสุขภาพถ้วนหน้า
5. ผู้ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้วแต่อยู่ต่างจังหวัด
6. ผู้ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรุงเทพฯ ประสงค์จะใช้ประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ 5 และ 6 เชิญชวนให้นักศึกษาใช้ประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลไทรโยค เพื่อสะดวกในการเดินทาง การจัดรถรับ-ส่ง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน-รุนแรง และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
1. สามารถติดต่อเพื่อกรอกแบบฟอร์ม-ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี หรืองานประกัน โรงพยาบาลไทรโยค
2. เอกสารที่ใช้ประกอบ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ)
สิทธิกรมบัญชีกลาง 1. รับราชการ
2. เป็นบุตรข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง (บุตรคนที่ 1-3)
3. อายุไม่เกิน 20 ปี * ไม่รวมถึงบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ และข้าราการการเมือง
1. ติดต่องานประกัน โรงพยาบาลไทรโยค และโรงพยาบาลรัฐอื่นๆ ตามที่นักศึกษาใช้บริการเป็นประจำ เพื่อแสกนลายนิ้วมิอ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน
2. เอกสารที่ใช้ * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ 1. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. เป็นบุตรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า การรถไฟ ธนาคารแห่งประเทศไทยและโรงงานยาสูบ เป็นต้น
3. อายุไม่เกิน 20 ปี
1. สำรองจ่ายและนำใบเสร็จรับเงินให้ผู้ปกครองเบิกคืน
สวัสดิการพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ และข้าราชการการเมือง 1. เป็นพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ และข้าราชการการเมือง
2. เป็นบุตรของพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ และข้าราชการการเมือง
3. อายุไม่เกิน 20 ปี
1. สำรองจ่ายและนำใบเสร็จรับเงินให้ผู้ปกครองเบิกคืน
สิทธิประกันสังคม 1. ผู้มีสิทธิประกันสังคม 1. ขอเปลี่ยนสิทธิได้ที่ฝ่ายบุคคลที่ท่านทำงานอยู่
2. ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่
โซนการเข้าร่วมโครงการ
ชั้นปี Zone สถานพยาบาลหลัก
1 โรงพยาบาลศิริราช 1. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
2. โรงพยาบาลศิริราช
2-4 โรงพยาบาลศิริราช 1. โรงพยาบาลไทรโยค
2. โรงพยาบาลศิริราช

หมายเหตุ 1. * กำหนดโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ** รายละเอียดการเข้ารับบริการสุขภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. กรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนโซน ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา

การเข้ารับการรับษาพยาบาล
 1. การรักษาพยาบาล ให้นักศึกษาติดต่อ หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาใกล้คณะที่ศึกษาอยู่ ซึ่งจะได้ทำการตรวจวินิจฉัย หรือส่งต่อแพทย์-โรงพยาบาล
 2. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ ให้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
  1. รับบริการจากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาที่ใกล้ที่สุด
  2. รับบริการจากโรงพยาบาลไทรโยค (โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยประสาน)
  3. รับบริการจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
  4. รับบริการจากโรงพยาบาลอื่นๆ โดยให้นักศึกษาใช้สิทธิของแต่ละบุคคล
 3. กรณีที่นักศึกษามีสิทธิจาก สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิจากรัฐวิสาหกิจและสิทธิประกันสังคม ให้นักศึกษาจัดทำสิทธิการรักษาพยาบาล ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
 4. กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิตาม ข้อ 3. และมีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิแต่ไม่เกินสิทธิกรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกินคนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา และต้องเข้ารับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลดังต่อไปนี้
  1. สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. โรงพยาบาลพุทธมณฑล
  3. โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยประสาน เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา เช่น โรงพยาบาลไทรโยค เป็นต้น
 5. ในการเข้ารับบริการสุขภาพให้นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษา ต่อสถานพยาบาล เพื่อตรวจสอบสิทธิให้ถูกต้องก่อนใช้บริการ ทุกครั้ง
การเข้ารับบริการทางทันตกรรม
 1. นักศึกษาจะต้องผ่านการตรวจทันตกรรมแรกเข้าก่อนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องรักษาให้เรียบร้อยก่อนเข้าศึกษา ในกรณีที่จำเป็นต้องรับบริการทันตกรรมในระหว่างที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรายการและอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. นักศึกษาสามารถรับบริการรักษาด้านทันตกรรม เช่น การอุดฟัน ถอนฟันและโรคเหงือก ยกเว้น การบริการเพื่อความงามไม่สามารถเบิกคืนได้ เช่น การรักษาเพื่อดัดฟัน หรือการใส่ฟัน เป็นต้น
 3. นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานตรวจฟันแรกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และสถานพยาบาลตามสิทธิของแต่ละบุคคล เท่านั้น กรณีรับการตรวจรักษากับสถานพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 4. นักศึกษาจะต้องไปรับ-คืน บัตรตรวจสุขภาพช่องปาก (กน 002) ณ หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาทุกครั้ง ก่อน-หลังใช้บริการเรียบร้อย
 5. ในการเข้ารับบริการทันตกรรม ให้นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษา ต่อสถานพยาบาล เพื่อตรวจสอบสิทธิให้ถูกต้องก่อนใช้บริการ ทุกครั้ง
เงินสงเคราะห์นักศึกษา

กรณีนักศึกษาเสียชีวิต หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะ (ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้) นักศึกษาจะได้รับเงินสงเคราะห์จากมหาวิทยาลัย 100,000 บาท โดยนักศึกษาหรือทายาท ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ ผ่านกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์

กรณีได้รับบาดเจ็บจากการใช้รถ

กรณีมีผู้บาดเจ็บจากการใช้รถและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น จะต้องเรียกเก็บจากบริษัทประกันภัย (ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) เป็นอันดับแรก หลังจากนั้นหากมีค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าที่บริษัทประกันภัยชดใช้จึงจะสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลของแต่ละบุคคล (เช่น สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรมบัญชีกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือประกันสังคม เป็นต้น) และสิทธินักศึกษา ได้ตามลำดับ