ประวัติวิทยาเขตกาญจนบุรี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารหลังแรก
2538 คณะรัฐมนตรีมีมติขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 โดยเห็นชอบให้จัดตั้ง "โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี" เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2538
2541 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงวางศิลาฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2541
2544 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2545 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการอาหาร) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การเกษตร) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
2547 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
2552 เปลี่ยนสถานภาพเทียบเท่าคณะตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เป็น "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี" ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และบริหารงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี พ.ศ.2552 และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2557 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่) จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต