ทุนจากหน่วยงานภายนอก

ลำดับที่ รายการ จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร คุณสมบัติ หมดเขต ส่งเอกสาร
1 ทุนการศึกษาม.มหิดล
ใบสมัคร ภาษาไทย | pdf
- 5,000-15,000 บาท
  1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
  2. เป็นผู้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติผิดวินัยนักศึกษา
  4. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 (ปี 1 ใช้ผลการเรียนระดับมัธยมปลาย)
  5. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  6. ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาครบถ้วน
  7. เข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
30 ส.ค. 62 ห้อง 2213 ชั้น 2อาคารเรียนรวม