ทุนจากหน่วยงานภายใน

ลำดับที่ รายการ ประเภททุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร เกรดเฉลี่ย คุณสมบัติ หมดเขต สมัครได้ที่
1 ทุนการศึกษาเพื่อช่วยแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกของ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ทุนไม่ต่อเนื่อง x 5,000 บาท - 1.มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และกำลังศึกษาอยู่ (ปัจจุบัน) ระดัปริญญาตรี
2.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเกิดเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกของบริษัท หมิงตี้เคมิคอล จำกัด เช่น ที่พักอาศัยและพื้นที่ประกอบอาชีพได้รับความเสียหาย นักศึกษาหรือบุคคลในครอบครัวได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น
17 ก.ค.64 คลิกลิงค์
2 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนรายปี ทุนต่อเนื่อง x ทุนละ 50,000 บาท ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือหากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.25 แต่ไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย  1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
2.เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงไม่เคยมีประวัติกระทำผิดกฎหมายและวินัยนักศึกษา
3.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างแท้จริง
4.มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือหากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.25 แต่ไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
5. ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างครบถ้วน
13 ส.ค.64 คลิกลิงค์
3 ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนไม่ต่อเนื่อง 1 ทุนละ 50,000 บาท เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป  1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของหลักสูตร 4 ปี หรือ ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป ของหลักสูตร 6 ปี
2.เป็นผู้มีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนให้ได้ผลดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึ้นไป
3.เป็นผู้ที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ในการเล่าเรียนอย่างแท้จริง 4.เป็นผู้มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย
5.ไม่เป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือผิดสินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
6.ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/หรือองค์กรการกุศลที่มีเงื่อนไขระบุห้ามมิให้รับทุนการศึกษาอื่นซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกัน/หรือเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรปริญญาตรีอยู่แล้ว
7.นักศึกษาเคยได้รับการพิจารณาให้ได้ทุนภูมิพลแล้วไม่มีสิทธิขอรับทุนนี้อีก 8.เป็นผู้มีผลงานดีเด่น 3 ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ/ด้านจิตอาสา สาธารณประโยชน์/ด้านกีฬา
31 ก.ค.64 คลิกลิงค์