โลโก้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษา รับตรงโดยส่วนงาน
ประจำปีการศึกษา 2562


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
  1. นางสาวกาญจนี ปัญญาดี
  2. นายขจรศักดิ์ ระย้าย้อย
  3. นางสาวชนากานต์ แม่นยำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
  1. นางสาวเกวลิน โคยามา
  2. นางสาวนิสสรณ์ แตรสังข์
  3. นายพัสกร คำเคน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
  1. นายโชติพงศ์ สิเนรุราช
  2. นายเตวิช ฉิมเชิด
  3. นายวสุธร กอเจริญเกียรติ
  4. นายอภิมุข พรหมประภัศร

กำหนดการตรวจร่างกาย รายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ และแบบฟอร์มตรวจร่างกาย รายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาแและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034)585-058 ต่อ 2104 หรือ โทร. 08-6377-9947 (ในวันและเวลาราชการ)