ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศวิทยาเขตกาญจนบุรี thatchavee.lee@mahidol.edu 1405
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี, อาจารย์ amnat.jar@mahidol.ac.th 2517
นายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี krid.kha@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์, อาจารย์ nongnuch.sun@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านวิจัยและนวัตกรรม, อาจารย์ waraporn.the@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านการศึกษา, อาจารย์ watcharra.chi@mahidol.ac.th 2509

กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

สาขา ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ pawintana.cha@mahidol.ac.th 2205
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ศรีทอง อาจารย์ chaloempon.sri@mahidol.ac.th 2205
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ อาจารย์ teerapong.tea@mahidol.ac.th 2205
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดร.มณีรัตน์ รุมสำโรง อาจารย์ maneerat.rum@mahidol.ac.th 2204
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา อาจารย์ pornpawee.wor@mahidol.ac.th
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สุริยา บุตรพันธ์ ผู้ช่วยอาจารย์ suriya.but@mahidol.ac.th 2205
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยอาจารย์ keattisak.cha@mahidol.ac.th
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พิชชาภรณ์ ยามะเพวัน ผู้ช่วยอาจารย์ pichaporn.yam@mahidol.ac.th
สาขาวิชาบัญชี อดิศักดิ์ เหล่าศิริรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี adisak.lao@mahidol.ac.th
สาขาวิชาบัญชี วิทยา เอกวิรุฬห์พร ผู้ช่วยอาจารย์ wittaya.ekw@mahidol.ac.th
สาขาวิชาบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ อาจารย์ duongsamorn.man@mahidol.ac.th 2204
สาขาวิชาบัญชี ยลมาศ จีระสันติกุล ผู้ช่วยอาจารย์ yolamas.jee@mahidol.ac.th
สาขาวิชาบัญชี อัคคเดช ชัยชนะวิชชกิจ ผู้ช่วยอาจารย์ akadet.chc@mahidol.ac.th
สาขาวิชาบัญชี นงนิภา ตุลยานนท์ ผู้ช่วยอาจารย์ nongnipa.tul@mahidol.ac.th
สาขาวิชาบัญชี ดร.ชุตินุช อินทรประสิทธิ์ อาจารย์ chutinuch.ind@mahidol.ac.th
สาขาวิชาบัญชี ชัยสรรค์ รังคะภูติ ผู้ช่วยอาจารย์ chaison.run@mahidol.ac.th
สาขาวิชาบัญชี มงคล มูลคำ ผู้ช่วยอาจารย์ mongkhol.moo@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน จุฑามาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร prapapan.saw@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านการศึกษา, อาจารย์ watcharra.chi@mahidol.ac.th 2509
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ อาจารย์ suravoot.yoo@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิรา แสงศิริ อาจารย์ chontira.san@mahidol.ac.th 2502
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ดร.เนติยา การะเกตุ อาจารย์ netiya.kar@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ อาจารย์ charturong.cha@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์ chananat.kae@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ประไพพิศ สุวิทย์ชยานนท์ ผู้ช่วยอาจารย์ prapaipit.suw@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร กันตพงศ์ สินอาภา ผู้ช่วยอาจารย์ kantapong.sia@mahidol.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ดร.ชุติกาญจน์ กาบคำ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร chutikarn.kap@mahidol.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี, อาจารย์, อาจารย์ amnat.jar@mahidol.ac.th 2517
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รณชัย ยอดดำเนิน อาจารย์ ronnachai.yod@mahidol.ac.th 2517
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป์ อาจารย์ natteewan.udo@mahidol.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ดร.เรณู เย็นเกษ อาจารย์ renoo.yen@mahidol.ac.th 2505
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ดร.ถกล วิทยาธนรัตนา อาจารย์ takon.wit@mahidol.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นันทรัตน์ บุญเลา ผู้ช่วยอาจารย์ nuntarat.boo@mahidol.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รริศรา อิ่มภาประเสริฐ ผู้ช่วยอาจารย์ rarisara.imp@mahidol.ac.th
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ไพพรรณ แพเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ paiphan.pae@mahidol.ac.th 2617
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค อาจารย์ chutamas.suk@mahidol.ac.th 2519
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ อาจารย์ chanpen.sar@mahidol.ac.th 2519
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ดร.เจษฎา แพนาค อาจารย์ chetsada.pha@mahidol.ac.th 2617
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชน สว่างเพราะ อาจารย์ weerachon.saw@mahidol.ac.th 2617
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ดร.เสน่ห์ จิตต์กลาง อาจารย์ sanae.jit@mahidol.ac.th 2519
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ อาจารย์ piyathip.piy@mahidol.ac.th 2519
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย อาจารย์ sampan.ton@mahidol.ac.th 2519
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ดร.สุภัทรา ชื่นชอบ อาจารย์ supatra.chn@mahidol.ac.th 2617
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ดร.พรวิวรรณ โพธาสินธุ์ อาจารย์ pornwiwan.pot@mahidol.ac.th
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข หัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์ songkhun.boo@mahidol.ac.th
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ prinya.put@mahidol.ac.th 2501
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ sutatcha.hon@mahidol.ac.th
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ดร.ปิยะธิดา แสงทอง อาจารย์ piyatida.san@mahidol.ac.th
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ณรงค์ศักดิ์ แก้วดำ ผู้ช่วยอาจารย์ narongsak.kae@mahidol.ac.th
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ดร.ปาริสา นิ่มเนตร อาจารย์ parisa.nim@mahidol.ac.th
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ดร.พัชชาวี นวลขาว อาจารย์ patchawee.nua@mahidol.ac.th
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อภิวุฒิ วีรวินันทนกุล ผู้ช่วยอาจารย์ apivut.vee@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ asawathep.cun@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านวิจัยและนวัตกรรม, อาจารย์ waraporn.the@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร.ขวัญชนก จันทร์สว่าง อาจารย์ kwuanchanok.cha@mahidol.ac.th 2605
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์, อาจารย์ nongnuch.sun@mahidol.ac.th 2509
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ อาจารย์ pinnara.roj@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร.หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์ อาจารย์ nuengruithai.tha@mahidol.ac.th 2605
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ อาจารย์ nitima.sut@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชินางกูร สุวรรณศรี ผู้ช่วยอาจารย์ chinangkoon.suw@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ศิญาณี เศวตศิริ ผู้ช่วยอาจารย์ siyanee.saw@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ดร.จุฑามาส แก้วสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ jutamas.kae@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ อาจารย์ yutthana.pha@mahidol.ac.th 2616
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ดร.วิมลมาศ บุญยั่งยืน อาจารย์ wimonmas.boo@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เพ็ญศิริ ประชากิตติกุล ผู้ช่วยอาจารย์ pensiri.prc@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ อาจารย์ arika.bri@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ วัชรพล วงศ์เลิศอารักษ์ ผู้ช่วยอาจารย์ watcharapol.won@mahidol.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ กชกร ครุฑพงษ์ ผู้ช่วยอาจารย์ kodchakorn.kru@mahidol.ac.th
บัณฑิตศึกษา ดร.สุภัทร์ชัย รุจาคม อาจารย์ suphatchai.ruj@mahidol.ac.th

งานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชา เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวนันทภัค สระบัว หัวหน้างานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชา nuntapak.sar@mahidol.ac.th 2202
นางสาวอารยา เจี่ยประเสริฐ พนักงานธุรการ ระดับ 2 araya.jea@mahidol.ac.th 2214
นางสาวเกศรินทร์ อินแก้ว พนักงานธุรการ ระดับ 2 kasarin.thi@mahidol.ac.th 2214
นางสาวสิริพร ใจกำแหง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป siripond.jam@mahidol.ac.th 2214
นางสาวฐิตามินทร์ รุ่งแจ้ง พนักงานธุรการ ระดับ 1 nampung.run@mahidol.ac.th 2214

งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวบุศรัตน์ บุญสุวรรณ์ หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา busarut.bun@mahidol.ac.th 2102
นางสาวรุชดา สิทธิสังข์ นักวิชาการศึกษา ruchada.sit@mahidol.ac.th 2101
นางสาวนิภา บุญเสาร์ นักวิชาการศึกษา nipha.boo@mahidol.ac.th 2208
นางสาวนิละชา ปรางค์จันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nilacha.phr@mahidol.ac.th 2210
นางสาวกนกวรรณ ทิมี นักวิชาการศึกษา kanokwan.tim@mahidol.ac.th 2103
นางสาวน้องนุช สมมาต พยาบาล norngnut.som@mahidol.ac.th 4103
นางสาวพิมพ์สิริ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา pimsiri.sub@mahidol.ac.th 2210

งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นายเมธี วิบูลย์เขียว หัวหน้างานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา,นักวิทยาศาสตร์(ชำนาญการพิเศษ) metee.vib@mahidol.ac.th
นายสุภัทร ประสพศิลป์ นักวิทยาศาสตร์(ชำนาญการพิเศษ) suphat.pra@mahidol.ac.th
นางอัมพา เอกจิตต์ นักวิทยาศาสตร์(ชำนาญการพิเศษ) ampha.yao@mahidol.ac.th 2512
นางสาวกาญจนา สุรีย์พิศาล นักวิทยาศาสตร์(ชำนาญการพิเศษ) kanchana.sur@mahidol.ac.th 2406
นางสาวพีรตา ขุนโอษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ phirata.khu@mahidol.ac.th 2512
นายธนภัทร กลับชุ่ม นักวิทยาศาสตร์ thanaphat.klu@mahidol.ac.th
นางสาวเจนจิรา สระทองยุ้ง นักวิทยาศาสตร์ janjira.sra@mahidol.ac.th 2514
นายบุรินทร์ แสงสุข นักวิทยาศาสตร์ burin.sea@mahidol.ac.th 2403
นายเอกจักร์ จันทร์ดอน นักวิทยาศาสตร์ ekkachak.cha@mahidol.ac.th 2514
นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา นักวิทยาศาสตร์ kannika.pas@mahidol.ac.th 2406
ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว นักวิชาการเกษตร somyot.nil@mahidol.ac.th 2404
นายณภัทร เหมือนลม้าย พนักงานทดลองเกษตร ระดับ 1 singthong.mue@mahidol.ac.th
นายพงษ์ ศรีทองดี ช่างฝีมือสนาม ระดับ 2 phong.sri@mahidol.ac.th
นายธีรพัฒน์ ทรัพย์พิบูรณ์ ช่างฝีมือสนาม ระดับ 2 thiraphat.sap@mahidol.ac.th
นางสาวปิยวรรณ ทรัพย์พิบูรณ์ พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1 piyawan.vor@mahidol.ac.th
นางสาวพาณิชย์ รูปโฉม พนักงานประจำห้องทดลอง panich.rup@mahidol.ac.th

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองกราน หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ charinthip.tho@mahidol.a.th 1318
นางสาวจิดาภา เอนกกุลชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป jidapa.ane@mahidol.ac.th 1319
นางสาวสุดารัตน์ ปานดอนลาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป sudarat.pal@mahidol.ac.th 1301
นางสาวจันทิมา สร้อยเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป chantima.soi@mahidol.ac.th 1318
นายณัฐดนัย สมประสงค์ นักวิทยาศาสตร์ natdanai.som@mahidol.ac.th
นายสถาปัตย์ คุ้มพิทักษ์ เจ้าหน้าที่วิจัย satapat.kum@mahidol.ac.th 1319

งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาววรรณธิดา ร่มไทร หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร wantida.rom@mahidol.ac.th 1115
นางสาวสุรณีย์ แสนยุติธรรม นักประชาสัมพันธ์ suranee.san@mahidol.ac.th 0
นายวันวิวัฒน์ นามศร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา wanveewat.nam@mahidol.ac.th
นางสาวกฤตยา ดุจดา นักวิเทศสัมพันธ์ krittaya.duj@mahidol.ac.th 1114
นางสาวปทิตตา ประเสิรฐกุล นักวิเทศสัมพันธ์ patitta.pra@mahidol.ac.th 1113

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวธัญพร เปี่ยมสุข รักษาการหัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล thanyaphorn.pia@mahidol.ac.th 1231
นายนิรันดร์ เพียงลิ้ม นักทรัพยากรบุคคล niran.pia@mahidol.ac.th 1235
นางสาวปิยพรรณ อำไพวิทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป piyapan.ump@mahidol.ac.th
นางสาวสร้อยฟ้า เจริญสุข นักทรัพยากรบุคคล soifha.chr@mahidol.ac.th 1231
นางสาวพภัสสรณ์ ปิ่นจุ นักทรัพยากรบุคคล phapasorn.pin@mahidol.ac.th 1234
นางพัชรี อินเกลี้ยง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 1 phatcharee.ini@mahidol.ac.th 1236
นางสาวไพลิน ชูเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป pailin.cho@mahidol.ac.th 1404

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวมนันยา หนูขาว หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ mananya.nuk@mahidol.ac.th 1330
นางสาวปุณณดา อำพันธ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป punnada.amp@mahidol.ac.th 1303
นางสาวศิริลักษณ์ ใจกำแหง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ sirilak.jai@mahidol.ac.th 1309
นางสาวกาญจนาถ เสาวกุล บรรณารักษ์ kanchanath.sao@mahidol.edu 2400
นางสาวณัฐิกา ขีเจริญสุข บรรณารักษ์ nattita.khe@mahidol.ac.th 2400
ว่าที่ร้อยตรีนันทพร อินหนู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nanthaporn.inh@mahidol.ac.th 1312

งานคลังและพัสดุ เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวนิสากร แข็งงาน หัวหน้างานคลังและพัสดุ nisakon.kha@mahidol.ac.th 1220
นางสาวชนิดา สู้ภัยพาล รองหัวหน้างานคลังและพัสดุ chanida.sup@mahidol.ac.th 1222
นางสาวลานทิพย์ หินอ่อน นักวิชาการพัสดุ lantip.hin@mahidol.ac.th 1223
นางสาวอทิตยา ยอดดำเนิน นักวิชาการเงินและบัญชี atitaya.yod@mahidol.ac.th 1220
นางสาวณัฐฐิญา ทองแท้ นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3 nattiya.ton@mahidol.ac.th 1224
นางสาวเบญจมาศ ปิโย พนักงานธุรการ ระดับ 3 benjamas.piy@mahidol.ac.th 1216
นางสาวปราณี พุ่มไสว นักวิชาการเงินและบัญชี pranee.pum@mahidol.ac.th 1219

งานเทคโนโลยีดิจิทัล เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นายธราธร เอกจิตต์ หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัล tharathon.eak@mahidol.ac.th 1325
นายอติรุจ มิกี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ atiruj.mik@mahidol.ac.th 1324
นางสาวกุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ kulphassorn.pin@mahidol.ac.th 1324
นางสาวสปัน เอี่ยมสิงห์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ sapan.eam@mahidol.ac.th 2207
นายพงศธร นรังษี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ pongsaton.nar@mahidol.ac.th 1325
นายนันทวัฒน์ นกจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ nanthawat.nok@mahidol.ac.th 1324

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

นายวิชิต สุขกรม หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  vichit.suk@mahidol.ac.th 1204
นายธีรศักดิ์       ศรีสันต์ นักวิชาการศึกษา teerasuk.sri@mahidol.ac.th 1210
นายชิต อินทร์กล่ำ ช่างเทคนิค  chit.ink@mahidol.ac.th
นางสาวสาริณีย์ ตันธนะชัย พนักงานธุรการ 2  sarinee.tun@mahidol.ac.th 1204
นายสมชาย เอี่ยมจินดา ช่างซ่อมบำรุง 2 somchai.eim@mahidol.ac.th 2207
นายวิชัย เครือเมฆ พนักงานทั่วไป 1  vichai.kra@mahidol.ac.th
นายไสว คำพา พนักงานทั่วไป 1  sawai.cap@mahidol.ac.th
นายปิยะวิทย์ มีนาลุ่ม ช่างเขียนแบบ 2  piyawith.mee@mahidol.ac.th 1204
นายอำนวย วชิรพันธ์วิชาญ ช่างประปา 2  amnuay.vac@mahidol.ac.th
นายสุรชัย เผ่าผาง พนักงานขับรถยนต์  2  surachai.pho@mahidol.ac.th 6313
นายศิวรรจน์ มะลิวัลย์ พนักงานขับรถยนต์ 1  hirun.mal@mahidol.ac.th 6317
นายสมบัติ แสนอาลัย พนักงานขับรถยนต์ 1 sombat.san@mahidol.ac.th
นายพรเทพ สุพลัง พนักงานขับรถยนต์ 1 pornthep.sup@mahidol.ac.th
นายสมหมาย นึ่งแตง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1  sommay.nun@mahidol.ac.th 6315
นายแสนกล้า เพิ่มสุข ช่างไฟฟ้า 2 sankar.per@mahidol.ac.th 6315
นายพิเชษฐ์ พวงสวาท ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1  pichat.wua@mahidol.ac.th 6315
นายชัยยา ศรีสกุล พนักงานทั่วไป 1  chaiya.sri@mahidol.ac.th
นายชัยชาญ ทองศรี พนักงานทั่วไป 1 chaichan.thn@mahidol.ac.th
นายสมคิด นึ่งแตง พนักงานทั่วไป 1 somkid.nug@mahidol.ac.th
นายบรรชา ใจหลง พนักงานทั่วไป 1  buncha.jai@mahidol.ac.th
นายวรวัฒน์ จัดละ พนักงานทั่วไป 1  worawat.jad@mahidol.ac.th
นายสมบูรณ์ ล้ำเลิศ พนักงานทั่วไป 1  somboon.lam@mahidol.ac.th
นางจันทร์เพ็ญ นึ่งแตง พนักงานทั่วไป 1 chanpen.nin@mahidol.ac.th
นายดำรงค์ ขวัญดำรง พนักงานทั่วไป 1 damrong.kwa@mahidol.ac.th
นายวีระพันธ์ เฉลิมกุล พนักงานทั่วไป 1 weeraphan.cha@mahidol.ac.th
นายพัชรพล แสนอาลัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1  patchaphol.saa@mahidol.ac.th
นายอิทธิพล เกตุบุตร ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 ittipon.ket@mahidol.ac.th
นายณัฐชัย กัณฑรักษ์ ช่างซ่อมบำรุง 2 natthachai.kan@mahidol.ac.th
นายนณฑน์จิตต์เกษม ม่วงดี พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 nontajatkasem.man@mahidol.ac.th
นายนเรศ ยุ่นเพ็ญ พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 naies.yhn@mahidol.ac.th
นางอรุณ รักษา พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 aroon.ruk@mahidol.ac.th
นายทัศชัย เอียกพงษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 tachchai.eak@mahidol.ac.th
นายศิระ ภู่สุวรรณ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 sira.pus@mahidol.ac.th
นางสาวธิดารัตน์ พูลผล พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 tidarat.pul@mahidol.ac.th
นางสาวกาญจนา อัมพบุตร พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 kanchana.amp@mahidol.ac.th
นายเสกสรรค์  อั้งลี่ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 seksan.ang@mahidol.ac.th
นางปวีณา หิรัญรัตน์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 paweena.hir@mahidol.ac.th
นายปรีชา ทองใบ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 preecha.thn@mahidol.ac.th
นายสุรสิงห์ มันสลาย พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 surasing.man@mahidol.ac.th
นายสุรสิทธิ์ อิ่มนุ้ย พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 surusit.aim@mahidol.ac.th
นายประศาสน์ชัย บุญมี พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 pasaschai.boo@mahidol.ac.th
นายนฤทธิ มูลสวัสดิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 narid.moo@mahidol.ac.th
นายสมปอง อยู่สำราญ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 sompong.hyo@mahidol.ac.th
นายผดุงศิลป์ พรมแก้ว พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 padungsin.pro@mahidol.ac.th
นายธรรมรัตน์ ภูมิสวัสดิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 thammarat.phu@mahidol.ac.th
นายวัฒนา มีตา พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 watthana.mee@mahidol.ac.th
นายไพฑูรย์ นิลยา พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 paitool.nal@mahidol.ac.th
ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล ลัดดากุล พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 phattharaphon.lud@mahidol.ac.th
นางสาวนฤมล พูลเกษม พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 naruemon.pon@mahidol.ac.th
นางสาวจิรประภา ทองดี พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 jiraprapa.tho@mahidol.ac.th

งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม เบอร์โทรติดต่อ : 034-585058

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นางสาวนิลยา มิกี้ หัวหน้างานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม ninlaya.mik@mahidol.ac.th 4105
นางสาวดาราวดี ดีคล้าย พนักงานธุรการ ระดับ 3 darawadee.dee@mahidol.ac.th 4101
นางสาวสุกัญญา พิษณุวงศ์มั่นคง พนักงานสถานที่ ระดับ 2 sukanya.phi@mahidol.ac.th
นางกันยกร พรมสูงวงศ์ พนักงานสถานที่ ระดับ 1 namoil.prm@mahidol.ac.th 4105
นายเอส สืบสุข พนักงานสถานที่ ระดับ 1 aet.sue@mahidol.ac.th
นางสาวสุพรรษา มนพลับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป supansa.mon@mahidol.ac.th
นางยุพาฤดี ข่าต้น แม่บ้าน ระดับ 1 yuparudee.kat@mahidol.ac.th
นางสาวสุภาพ สังกัดกลาง แม่บ้าน ระดับ 1 supap.san@mahidol.ac.th