โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2563