โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562

หมดเขตส่งใบสมัคร : วันที่ 26 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อ รอบการอบรม รุ่นที่ 1 >>>คลิก<<<
ประกาศรายชื่อ รอบการอบรม รุ่นที่ 1 (ฉบับที่ 2) >>>คลิก<<<
ประกาศรายชื่อ รอบการอบรม รุ่นที่ 2 >>>คลิก<<<
ประกาศรายชื่อ รอบการอบรม รุ่นที่ 2 (ฉบับที่ 2) >>>คลิก<<<

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562

2. หน่วยงานสนับสนุน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง สสวท. กับ มม.วทกจ.

3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (มม.วทกจ.)

4. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (มม.วทกจ.) มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจสำคัญในการสร้างงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนถ่ายทอด องค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประชาติอย่างยั่งยืนรวมถึงการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานปีพุทธศักราช 2544 ได้มีการเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งที่มีความสำคัญและต้องการความรู้เฉพาะทางและความเชี่ยวชาญพิเศษในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางสาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับการเชิญไปเป็นวิทยากรช่วยอบรมครูทางด้านธรณีศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ อยู่บ่อยครั้ง สาขาธรณีศาสตร์จึงเห็นว่า หลักสูตรธรณีศาสตร์ศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ร่วมกับวิทยาศาสตร์ และการศึกษา ทำให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของโลก ความเป็นมาในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำเนิดทรัพยากรธรณี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ อย่างลึกซึ้งเพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานความคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่กันต่อๆ ไปผ่านการศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และของจริงในภาคสนาม เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ จักเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ต้องการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลชน และตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อสังคมไทยตลอดจนการให้บริการวิชาการด้านธรณีศาสตร์ โดยการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังกิจกรรมด้านธรณีศาสตร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้ตระหนักถึงการถ่ายทอดความรู้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านธรณีศาสตร์ เพื่อตอบสนองภารกิจของสถาบันฯ ในการพัฒนากำลังคนและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

สำหรับการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านคุรุวิจัยและยุววิจัยในอนาคตต่อไป

5. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และนำศักยภาพมาพัฒนาให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้และสังเกตการณ์ทางธรณีศาสตร์
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านข้อมูลความรู้ใหม่ทางด้านธรณีศาสตร์จากประสบการณ์ตรงและวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ใหม่
 3. เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ และองค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบใหม่นำมาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจได้รับรู้ต่อไป

6. กลุ่มเป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ และกลุ่มผู้ที่เคยเข้ารับการอบรม ดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สสวท. กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ สสวท. โดยมีกำหนดจัดฝึกอบรมใน ปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2562 หมดเขตส่งใบสมัคร 26 เมษายน 2562
 • ครั้งที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 20 - 25 พฤษภาคม 2562 หมดเขตส่งใบสมัคร 3 พฤษภาคม 2562

7. รูปแบบกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม

  ภาคบรรยาย
 1. ความรู้เบื้องต้นทางด้านธรณีวิทยาและธรณีประวัติ
 2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และกระบวนการเกิดแร่และปิโตรเลียม
 3. การสำรวจ วิเคราะห์ และอธิบายการลำดับชั้นหิน ลักษณะและโครงสร้างทางธรณีวิทยา
  ภาคปฏิบัติ
 1. กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะภูมิประเทศด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
 2. กิจกรรมการจำแนกประเภทของ ดิน หิน และแร่
 3. กิจกรรมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับด้านธรณี
 4. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ (ภาคสนาม)

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ และนำศักยภาพมาพัฒนาให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้และสังเกตการณ์ทางธรณีศาสตร์
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านข้อมูลความรู้ใหม่ทางด้านธรณีศาสตร์จากประสบการณ์ตรงและวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ใหม่
 3. ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ และองค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่นำมาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจได้รับรู้ต่อไป
 4. ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความตระหนัก และให้ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน