พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ South China University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 3 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU ร่วมกับ Prof. Zhang Liqun อธิการบดี South China University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี, อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ, รศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ และคณาจารย์ประจำวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ทั้งนี้ข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการศึกษา และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในอนาคต